Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a fegyveres rabló – rendőrségi videóval – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Tolna Vár­me­gyei Rendőr-főkapitányság gyors nyo­mo­zá­sá­nak ered­mé­nye­ként a járá­si ügyész­ség a bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sét köve­tő­en két és fél hét­tel, fegy­ve­re­sen elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt sike­re­sen bíró­ság elé állí­tott egy fér­fit. Az elkö­ve­tő 2024. feb­ru­ár 3-án, dél­után, egy gáz-riasztó fegy­ver­rel akart kira­bol­ni egy vegyesboltot.

A vád sze­rint az anya­gi nehéz­sé­gek­kel küzdő férfi úgy ment be a Tolna vár­me­gyei köz­ség­ben talál­ha­tó bolt­ba, hogy a kapuc­ni­ját a fejé­re húzta, az arcát a sál­já­val rész­ben elta­kar­ta, a nad­rág­zse­bé­ben pedig egy műkö­dő­ké­pes, un. szek­rény­tá­ras gáz-riasztó fegy­vert vitt magá­val azért, hogy pénzt sze­rez­zen. A vád­lott az eladó­tól egy üveg bort és egy szaty­rot kért, majd ami­kor a sér­tett meg­kér­dez­te, hogy kér-e még vala­mit, a férfi azt felel­te, hogy „igen, a napi bevé­telt, a papír­pénzt”. A férfi köz­ben elő­vet­te a fegy­vert úgy, hogy azt az eladó is jól lássa.

Mivel az eladó a köve­te­lést nem tel­je­sí­tet­te, sőt ijed­sé­get sem muta­tott, hanem azt vála­szol­ta, hogy a bolt­ban kame­ra van, ezért az elkö­ve­tő a fegy­vert vissza­tet­te a zse­bé­be és zavar­tan azt felel­te, hogy az csak egy öngyúj­tó. A férfi siet­ve kiment a bolt­ból, így a cse­lek­mé­nyé­vel anya­gi kárt nem oko­zott. A bolt kasszá­já­ban 100.000 forint volt.

A bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit még aznap éjjel elfog­ták és őri­zet­be vették.

2024. feb­ru­ár 6-án a Dom­bó­vá­ri Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­nak helyt adva a nyo­mo­zá­si bíró egy hónap­ra elren­del­te a letar­tóz­ta­tá­sát, majd 2024. feb­ru­ár 21-én a járá­si ügyész­ség a Dom­bó­vá­ri Járás­bí­ró­ság elé állí­tot­ta a férfit.

A bíró­ság vele szem­ben 2 év 10 hó bör­tön­bün­te­tést sza­bott ki, a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól 3 évre eltil­tot­ta, továb­bá ren­del­ke­zett a férfi koráb­bi fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­té­sé­nek vég­re­haj­tá­sá­ról. A járá­si ügyész­ség az íté­le­tet tudo­má­sul vette.

Az ügy­ben 2024. feb­ru­ár 6. nap­ján kiadott, az elfo­gás­ról készült vide­ót is tar­tal­ma­zó rend­őr­sé­gi köz­le­mény az aláb­bi lin­ken érhe­tő el: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/orizetben-a-fegyveres-rablo