Főoldal » Archív » Bíróság előtt a határzárat megrongáló elkövetők

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség gyor­sí­tott eljá­rás­ban bíró­ság elé állít­ja azt a két koszo­vói fér­fit, akik ked­den a határ védel­mét biz­to­sí­tó kerí­tés átvá­gá­sá­val lép­tek be az ország terü­le­té­re.

A vád sze­rint a két tizen­ki­lenc éves elkö­ve­tő 2019. szep­tem­ber 3-án a késő esti órák­ban Rösz­ke tér­sé­gé­ben ron­gál­ta meg a határ­zá­rat. Az elkö­ve­tők mind a belső, mind a külső kerí­tést átvág­ták 40-50 centi átmé­rő­jű felü­le­ten, majd a kivá­gott résen keresz­tül az ország terü­le­té­re jogo­su­lat­la­nul belép­tek. Az elkö­ve­tő­ket a rend­őrök a határ­zár köze­lé­ben ellen­őr­zés alá von­ták.

A Sze­ge­di Járá­si Ügyész­ség a fér­fi­a­kat az egy­től öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő határ­zár meg­ron­gá­lá­sá­nak bűn­tet­té­vel vádol­ja. Az őri­zet­ben lévő elkö­ve­tő­ket gyor­sí­tott eljá­rás­ban állít­ja az ügyész­ség a mai napon a Sze­ge­di Járás­bí­ró­ság elé.