Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a makói kettős gyilkosság elkövetője - a Csongrád-Csanád Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Csongrád-Csanád Megyei Főügyész­ség vádat emelt azzal a fér­fi­val szem­ben, aki 16 évvel ezelőtt egy édes­anya és lánya éle­tét oltot­ta ki Makón.

A vád­irat sze­rint a férfi 2004. novem­ber 16-án, reg­gel, a szom­szé­dos ingat­lan tég­la­ke­rí­té­sén keresz­tül bemá­szott az idős sér­tett makói házá­nak udva­rá­ba. A vád­lott vas­cső­vel több­ször meg­ütöt­te a sér­tet­tet, ami­től a nő maga­te­he­tet­len álla­pot­ba került. Rövid­del ezután érke­zett meg a sér­tett lánya, akit a vád­lott szin­tén több­ször meg­ütött a vas­cső­vel. A férfi ezt köve­tő­en a sér­tet­te­ket meg­öl­te.

A vád­lott a ház­ban evett és ivott, ille­tő­leg érték­tár­gyak után kuta­tott, de nem talál­ta meg a sér­tett eldu­gott pén­zét. A férfi ugyan­azon az útvo­na­lon, aho­gyan a házba jutott, távo­zott.

A nyo­mo­zás során koráb­ban gya­nú­sí­tott­ként hall­gat­tak ki egy fér­fit, vele szem­ben az eljá­rást 2006 már­ci­u­sá­ban, bizo­nyí­ték hiá­nyá­ban, meg­szün­tet­ték. Később újabb ada­tok merül­tek fel, emi­att a nyo­mo­zást foly­tat­ták és ekkor került a nyo­mo­zó ható­ság látó­kö­ré­be az elkö­ve­tő, akit a főügyész­ség több embe­ren, külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­vel vádol.

A vád­eme­lés­kor letar­tóz­ta­tás­ban levő férfi bűnös­sé­gé­ről a Sze­ge­di Tör­vény­szék fog dön­te­ni.

Az ügy­ben kiadott koráb­bi saj­tó­köz­le­mény itt érhe­tő el: