Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a temetői rabló - rendőrségi videóval - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség a mai napon bíró­ság elé állít­ja azt a fér­fit, aki egy járó­ke­re­tes, idős asszonyt egy teme­tő­ben rabolt ki.

A vád sze­rint az elkö­ve­tő 2021. ápri­lis 5-én, dél körül, a nagy­ká­tai teme­tő­ben szán­dé­ko­san neki­haj­tott hátul­ról kerék­pár­ral a het­ve­nes éve­i­nek köze­pén járó, járó­ke­ret­tel köz­le­ke­dő sér­tett­nek. Az idős asszony a föld­re esett, az elkö­ve­tő pedig leakasz­tot­ta a járó­ke­ret­ről a sér­tett tás­ká­ját benne érté­ke­i­vel és elme­ne­kült a helyszínről.

A nagy­ká­tai rend­őrök egy héten belül kézre kerí­tet­ték az elkö­ve­tőt, aki­nek a Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség indít­vá­nyá­ra elren­del­ték letartóztatását.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség a mai napon, mind­össze három hét­tel a cse­lek­mény után bíró­ság elé állít­ja a fér­fit, idős korá­nál illet­ve fogya­té­kos­sá­gá­nál fogva a cse­lek­mény elhá­rí­tá­sá­ra kor­lá­to­zot­tan képes sze­mély sérel­mé­re elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­te miatt.

Az elkö­ve­tő elfo­gá­sá­ról készült rend­őr­sé­gi videó az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg: