Főoldal » Hírek » Bíróság előtt a zugpálinkafőző - a Heves Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Az Egri Járá­si Ügyész­ség minő­sí­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­vel és jöve­dék­kel vissza­élés elő­se­gí­té­sé­nek vét­sé­gé­vel vádol­ja azt a 42 éves fér­fit, aki több éven át a vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve főzött pálin­kát magá­nak és mások­nak.  

A vád­irat sze­rint a férfi kápol­nai lakó­he­lyén enge­dély nél­kü­li, jöve­dé­ki ter­mék elő­ál­lí­tá­sá­ra alkal­mas desz­til­lá­ló beren­de­zést tar­tott a bir­to­ká­ban, amely a ható­ság nyil­ván­tar­tá­sá­ban nem sze­re­pelt, mivel azt a vád­lott nem jelen­tet­te be.

A férfi a jöve­dé­ki adó­ról szóló tör­vény sze­rin­ti enge­dély nél­kül a fenti desz­til­lá­ló beren­de­zé­sen több, mint három éven át heti rend­sze­res­ség­gel, de leg­fel­jebb két­ha­vi gya­ko­ri­ság­gal össze­sen 1928,37 liter alko­hol­ter­mé­ket – pálin­kát – főzött és adott át isme­ret­le­nül maradt bér­fő­ze­tők részé­re. A vád­lott ugyan­ezen idő­szak alatt az isme­ret­le­nül maradt bér­fő­ze­tők részé­re vég­zett ille­gá­lis bér­fő­zés mel­lett össze­sen 1097 liter alko­hol­ter­mé­ket – pálin­kát – főzött saját maga részé­re, így össze­sen 3025,37 liter alko­hol­ter­mé­ket állí­tott elő.

A férfi a ható­sá­gi ellen­őr­zés alkal­má­val a fenti tevé­keny­ség­ből szár­ma­zó, álta­la alszesz­nek neve­zett alko­hol­ter­mé­ket bir­to­kolt, amely­nek a bir­tok­lá­sá­hoz szük­sé­ges iga­zo­lá­sok­kal, enge­dé­lyek­kel nem ren­del­ke­zett.

Az elkö­ve­tő­nek a jöve­dé­ki ter­mék elő­ál­lí­tá­sa és táro­lá­sa miatt jöve­dé­ki adó fize­té­si köte­le­zett­sé­ge kelet­ke­zett. A férfi jöve­dé­ki adó tekin­te­té­ben a költ­ség­ve­tés­nek 5.105.891 forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott, vala­mint az isme­ret­le­nül maradt főze­tők részé­re a meg­ren­delt alko­hol­ter­mé­ket átad­ta, tőlük a főzé­sért elő­ál­lí­tott alko­hol­ter­mé­kek liter­je után 1.000 forin­tot kapott, ebből 1.928.370 forint bevé­telt szer­zett.

A bün­te­tő­el­já­rás mel­lett az ille­té­kes ható­ság jöve­dé­ki adó hatá­lya alá eső alko­hol­ter­mék jog­ta­lan elő­ál­lí­tá­sa és bir­tok­lá­sa miatt 5.020.000 forint  jöve­dé­ki adó és 10.211.782 forint jöve­dé­ki bír­ság meg­fi­ze­té­sé­re köte­lez­te a vád­lot­tat.

Az Egri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­ban fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sát és közel 2 mil­lió Ft ere­jé­ig vagyon­el­kob­zás alkal­ma­zá­sát indít­vá­nyoz­ta a fér­fi­val szem­ben.