Főoldal » Hírek » Bíróságra kerül a milliárdos adóhiányt okozó alföldi nagyvállalkozó ügye - NAV videóval - a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség fog­lal­koz­ta­tás­sal és osz­ta­lék­fi­ze­tés­sel össze­füg­gés­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt emelt vádat egy helyi nagy­vál­lal­ko­zó­val, ügy­véd segí­tő­jé­vel és több cég­ve­ze­tő­vel szem­ben, akik közel más­fél mil­li­árd forint vagyo­ni hát­rányt okoz­tak a költségvetésnek.

A vád sze­rint a haj­dú­szo­bosz­lói férfi több, jól műkö­dő céget irá­nyí­tott, melyek jog­el­le­nes bér­ki­fi­ze­té­si gya­kor­la­tot foly­tat­tak. A mini­mál­bér­re beje­len­tett dol­go­zók ugyan­is külön borí­ték­ban kap­tak fize­tést, anél­kül, hogy mun­kál­ta­tó­ik meg­fi­zet­ték volna a tény­le­ges mun­ka­bé­rük utáni köz­ter­he­ket. A vál­lal­ko­zá­sok tény­le­ges veze­tő­je­ként a férfi össze­sen 20 mil­lió forint vagyo­ni hát­rányt oko­zott az állam költségvetésének.

A vád­lott irá­nyí­tá­sa alatt fuva­ro­zá­si, keres­ke­del­mi és ven­dég­lá­tó­ipa­ri terü­le­ten műkö­dő több tár­sas vál­lal­ko­zást hoz­tak létre, melyek sike­re­sen működ­tek. A nagy­vál­lal­ko­zó Magyar­or­szá­gon élt, de köz­ben azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy fel­szá­mol­ta hazai éle­tét és kül­föl­dön tele­pe­dett le, az Egye­sült Arab Emír­sé­gek­ben lakást vett és vál­lal­ko­zá­so­kat ala­pí­tott, de ezek a való­ság­ban nem működ­tek. Ezzel a férfi azt a lát­sza­tot kel­tet­te, hogy bel­föl­dön nem kell adót fizet­nie. Az irány­adó nem­ze­ti adó­sza­bá­lyok alap­ján ugyan­is az osz­ta­lé­kok kifi­ze­té­sét 15%-os sze­mé­lyi jöve­de­lem­adó terheli.

Ezzel a mód­szer­rel öt vál­lal­ko­zás a férfi részé­re 2017 már­ci­u­sa és 2019 decem­be­re között össze­sen 7,3 mil­li­árd forint osz­ta­lé­kot fize­tett ki, ami után össze­sen 1,1 mil­li­árd forint adót kel­lett volna beval­la­ni­uk a kifi­ze­tő cégeknek.

A férfi azért, hogy lep­lez­ze a külön­bö­ző cégek­ből kivett adó­zat­lan nye­re­ség bűnös ere­de­tét, külön­bö­ző kül­föl­di bank­szám­lák között átuta­lá­so­kat, pénz­vál­tá­so­kat és befek­te­té­se­ket vég­zett, ezzel a mód­szer­rel össze­sen több mint 700 mil­lió forin­tot mosott tisztára.

A Nem­ze­ti Adó- és Vám­hi­va­tal ille­té­kes igaz­ga­tó­sá­gá­nak több éves nyo­mo­zá­sa során az oko­zott vagyo­ni hát­rány­ból több mint 868 mil­lió forint megtérült. 

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a tet­tét beis­me­rő vál­lal­ko­zót súlyo­sab­ban minő­sü­lő költ­ség­ve­té­si csa­lás és pénz­mo­sás bűn­tet­té­vel, közokirat-hamisítás bűn­tet­té­vel és hamis magán­ok­irat fel­hasz­ná­lá­sá­nak vét­sé­gé­vel vádol­ja. A főügyész­ség a cégek­ben köz­re­mű­kö­dő továb­bi négy sze­méllyel és egy elkö­ve­tés­ben segéd­ke­ző ügy­véd­del szem­ben is vádat emelt.

A vál­lal­ko­zó­val és az ügy­véd­del szem­ben bör­tön­bün­te­tés, emel­lett pénz­bün­te­tést és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tást, a többi cég­ve­ze­tő­vel szem­ben eny­hébb bün­te­té­sek kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta. A főügyész­ség emel­lett arra is indít­ványt tett, hogy a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szék a bűn­cse­lek­mé­nyek­kel érin­tett cégek­kel, mint jogi sze­mé­lyek­kel szem­ben alkal­maz­ha­tó szank­ci­ó­ként pénz­bír­sá­got szab­jon ki.

A nyo­mo­zó ható­ság által vég­zett akció során készí­tett videó itt tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/NAVprofil/videos/balatoni-vill%C3%A1b%C3%B3l-a-r%C3%A1cs-m%C3%B6g%C3%A9/219978842648297?locale=hu_HU