Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség » Bódult állapotban vezette gépkocsiját a kábítószer-kereskedő – a Pécsi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­tés súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a vád­lott­nak a bün­te­tő­ügyé­ben, aki jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­rel keres­ke­dett és bódult álla­pot­ban veze­tett.

A zalai vád­lott a 2010-es évek köze­pé­től isme­rő­si, bará­ti köré­ben rend­sze­re­sen érté­ke­sí­tett kábí­tó­szert, illet­ve isme­rő­se­i­nek külön­fé­le szí­ves­sé­ge­kért cse­ré­be kábí­tó­szert adott át. 2021. máju­sá­ban mari­hu­á­ná­tól bódult álla­pot­ban vezet­te gép­ko­csi­ját, a köz­úti ellen­őr­zést végző rend­őr­jár­őr jel­zé­sé­re nem állt meg, majd mene­kü­lés köz­ben az árok­ba haj­tott. A vád­lott­nál tar­tott ház­ku­ta­tás során a nyo­mo­zó ható­ság továb­bi, érté­ke­sí­tés­re szánt, jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szert fog­lalt le.

A Zala­eger­sze­gi Tör­vény­szék a vád­lot­tat – a vád­dal egye­ző­en – jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer­re elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­ben, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés bódult álla­pot­ban vét­sé­gé­ben mond­ta ki bűnös­nek, és ezért 6 év sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­te.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész súlyo­sí­tá­sért, vád­lott és védő­je eny­hí­tés iránt fel­leb­be­zett.

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a másod­fo­kú eljá­rás­ban - az ügyé­szi fel­leb­be­zés fenn­tar­tá­sá­val - a vád­lot­tal szem­ben hosszabb tar­ta­mú fegy­ház­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt.

Az eljá­rás a Pécsi Íté­lő­táb­la előtt foly­ta­tó­dik.