Főoldal » Hírek » Börtön behívó vár a bántalmazó exrendőrökre – a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Ered­mé­nyes ügyé­szi fel­leb­be­zést köve­tő­en súlyo­sabb bün­te­tést sza­bott ki a bíró­ság a bán­tal­ma­zó - volt - rend­őrök­kel szem­ben. 

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2021 janu­ár­já­ban a két gép­ko­csi­zó jár­őr­szol­gá­lat­ba vezé­nyelt ter­helt rend­őri intéz­ke­dés köz­ben vissza­té­rő­en bán­tal­ma­zott két - a bara­nyai kis­vá­ros­ban élő - sze­mélyt. Egy­szer az egyik sér­tet­tet arra szó­lí­tot­ták fel, hogy ittas álla­po­tá­ban „lég gitá­roz­zon”, majd róla szó­ra­ko­zás­ként mobil­te­le­fon­nal az embe­ri mél­tó­sá­got sértő – és más rend­őr­rel is meg­osz­tott – vide­ó­fel­vé­telt készítettek.

A Kapos­vá­ri Tör­vény­szék Kato­nai Taná­csa az idő­köz­ben a rend­őri tes­tü­let­től fegyel­mi úton eltá­vo­lí­tott két volt rend­őrt bűnös­nek mond­ta ki hiva­ta­los eljá­rás­ban elkö­ve­tett bán­tal­ma­zás bűn­tet­té­ben és hiva­ta­li vissza­élés bűn­tet­té­ben, vala­mint az egy­ko­ri jár­őr­ve­ze­tőt szol­gá­lat­ban köte­les­ség­sze­gés vét­sé­gé­ben is. A bíró­ság hal­ma­za­ti bün­te­té­sül a volt jár­őr­ve­ze­tőt 2 év vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 225.000 forint pénz­bün­te­tés­re, míg egy­ko­ri jár­őr­tár­sát 2 év vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évi pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re és 150.000 forint pénz­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­let ellen a kato­nai ügyész mind­két elkö­ve­tő ter­hé­re vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés kisza­bá­sá­ért, míg a két exrend­őr és közös védő­jük fel­men­té­sért, illet­ve a bün­te­tés eny­hí­té­sé­ért fellebbeztek.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az ügyé­szi fel­leb­be­zést kiegé­szí­tés­sel fenntartotta.

A Fővá­ro­si Íté­lő­táb­la Kato­nai Taná­csa 2023. már­ci­us 8. nap­ján kihir­de­tett íté­le­té­vel a másod­fo­kú kato­nai ügyé­szi indít­vány­nak helyt adott. A lesze­relt jár­őr­ve­ze­tő­vel szem­ben a kato­nai vét­ség miatt foly­ta­tott bün­te­tő­el­já­rást meg­szün­tet­te, egy­ben súlyo­sí­tá­sul – a kisza­bott pénz­bün­te­té­sek érin­tet­le­nül hagyá­sá­val – mind­két elkö­ve­tőt 2 év és 3 hónap bör­tön­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­sel és 2 év köz­ügyek­től eltil­tás­sal sújtotta.

Az íté­let az egy­ko­ri jár­őr­társ ese­té­ben jog­erős, míg bűn­tár­sa ese­té­ben védel­mi fel­leb­be­zés foly­tán har­mad­fo­kú eljá­rás­ban a Kúri­án foly­ta­tó­dik majd.