Főoldal » Hírek » Börtönbe kerülhet a rokonait távoltartás után is bántalmazó férfi – a Nógrád Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Pász­tói Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 30 éves szi­rá­ki férfi ellen, aki uno­ka­test­vé­rét bíró­sá­gi távol­tar­tá­si vég­zés elle­né­re tovább zak­lat­ta, egy másik roko­nát pedig súlyo­san megsebesítette.

A vád­irat sze­rint a férfi 2023. ele­jén több alka­lom­mal sze­mé­lye­sen és tele­fo­non is élete kiol­tá­sá­val fenye­get­te meg uno­ka­test­vé­rét, ezért a nő elköl­tö­zött egy másik tele­pü­lés­re. A férfi 2023. feb­ru­ár 18-án, este a nőt tar­kón vágta, aki az ütés­től a föld­re esett, majd miu­tán fel­állt, két­szer arcon ütötte.

Az agresszív rokon 2023. már­ci­us 23-án ököl­lel támadt a sér­tett 15 éves gyer­me­ké­re. Ami­kor a gyer­mek véde­kez­ni pró­bált az ütés ellen, a férfi olyan nagy erő­vel ütöt­te meg a kezét, hogy a fiú csont­tö­rést szenvedett.

A sér­tet­tek ezt köve­tő­en távol­tar­tást kér­tek a vád­lot­tal szem­ben, amit a Pász­tói Járás­bí­ró­ság elren­delt. A férfi azon­ban nem tar­tot­ta be a kény­szer­in­téz­ke­dés sza­bá­lya­it, mivel 2023. júli­us 3-án itta­san betör­te a sér­tett lakó­há­za ajta­já­nak üve­gét és bement a házba.

A járá­si ügyész­ség súlyos testi sér­tés bűn­tet­te, magán­lak­sér­tés vét­sé­ge és a sér­tett erre irá­nyu­ló kérel­mé­re tekin­tet­tel könnyű testi sér­tés és zak­la­tás vét­sé­ge miatt emelt vádat a letar­tóz­ta­tás­ban lévő férfi ellen. Az ügyész­ség a vád­irat­ban sza­bad­ság­vesz­tés­re és köz­ügyek­től eltil­tás­ra tett indítványt.

Az ügy­ben a Pász­tói Járás­bí­ró­ság dönt.