Főoldal » Hírek » Bosszúból megvakította volt barátnőjét – a Debreceni Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a bün­te­té­se súlyo­sí­tá­sát indít­vá­nyoz­ta annak a 37 éves fér­fi­nak, aki fél­té­keny­ség­ből, pusz­ta kéz­zel nyom­ta ki volt barát­nő­je szemeit.

A több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fit a Nyír­egy­há­zi Tör­vény­szék élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te, vala­mint sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt 20 év fegy­ház­bün­te­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy fel­té­te­les sza­bad­ság­ra nem bocsátható.

Az íté­let sze­rint a férfi és a sér­tett között 2020 júli­u­sá­ban sze­rel­mi kap­cso­lat ala­kult ki, mely kiegyen­sú­lyo­zat­lan volt, több­ször sza­kí­tot­tak egy­más­sal. 2022. feb­ru­ár ele­jén a vád­lott békü­lé­si szán­dék­kal keres­te meg volt barát­nő­jét, a nő azon­ban eluta­sí­tot­ta a férfi köze­le­dé­sét. Össze­szó­lal­koz­tak, majd a férfi dühé­ben meg­ra­gad­ta a nőt és nya­ká­nál fogva a sér­tett háza mel­let­ti szán­tó­föld­re von­szol­ta, ahol a föld­re dobta. Ott foj­to­gat­ta, miköz­ben meg­ölés­sel fenye­get­te. A töré­keny nő pró­bált véde­kez­ni, de esé­lye sem volt a jóval nehe­zebb fér­fi­val szem­ben, aki ezután nagy erő­vel kinyom­ta a sér­tett mind­két sze­mét. A sérü­lés olyan nagy­fo­kú fáj­da­lom­mal járt, hogy a nő elve­szí­tet­te az esz­mé­le­tét. Miu­tán magá­hoz tért, sike­rült vissza­jut­nia a házuk köze­lé­be, miköz­ben folya­ma­to­san segít­sé­gért kia­bált. A segély­ki­ál­tás­ra a nő roko­nai oda­si­et­tek, ekkor a vád­lott elme­ne­kült a helyszínről.

A nő éle­tét az azon­na­li műté­ti beavat­ko­zás men­tet­te meg, azon­ban a látá­sát mind­két sze­mé­re elvesz­tet­te, így sérü­lé­se mara­dan­dó fogya­té­kos­ság­gal gyógyult.

Az íté­let ellen az ügyész­ség a kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sa, a vád­lott eny­hí­tés érde­ké­ben, míg védő­je első­sor­ban elté­rő jogi minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért, másod­sor­ban eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Deb­re­ce­ni Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az erő­sza­kos több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő vád­lott fegy­ház­bün­te­té­sé­nek súlyo­sí­tá­sát indítványozta.

A főügyész­ség állás­pont­ja sze­rint a vád­lott koráb­bi fenye­ge­té­se­it bevált­va, rend­kí­vü­li bru­ta­li­tás­sal, kegyet­len módon, bosszú­ból vezé­rel­ten követ­te el cse­lek­mé­nyét, mellyel fizi­ká­li­san és lel­ki­leg is tönk­re­tet­te a 22 éves, kis­gyer­me­két egye­dül neve­lő fia­tal nő éle­tét. Mivel koráb­ban erő­sza­kos személy-, és vagyon elle­ni bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­se miatt már sza­bad­ság­vesz­tés­re ítél­ték, bün­te­té­se sem tet­té­vel, sem tár­sa­da­lom­ra veszé­lyes­sé­gé­vel nem ará­nyos, a tör­vény tel­jes szi­go­rá­nak alkal­ma­zá­sa indokolt.

Másod­fo­kon az ügy­ben a Deb­re­ce­ni Íté­lő­táb­la dönt.