Főoldal » Hírek » Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség » Bosszúból összekarcolta a feleség autóját- a Bács-Kiskun Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kecs­ke­mé­ti Járá­si Ügyész­ség ron­gá­lás vét­sé­ge miatt vádat emelt egy kecs­ke­mé­ti nő ellen, aki 2020. ápri­lis 26-án reg­gel bemá­szott volt élet­tár­sa kecs­ke­mé­ti házá­nak udva­rá­ba és egy csa­var­hú­zó­val bosszú­ból össze­kar­col­ta a férfi fele­sé­gé­nek az autó­ját, ami­vel 270.000 forint kárt okozott.

 A vád­irat sze­rint a ron­gá­lás­sal vádolt nő és volt élet­tár­sa néhány hétig éltek együtt, majd a férfi a kap­cso­la­tot lezár­va vissza­ment a fele­sé­gé­hez. A vád­lott azon­ban nem tudott bele­nyu­god­ni a sza­kí­tás­ba. 2020. ápri­lis 26-án reg­gel meg­je­lent a volt élet­tár­sa kecs­ke­mé­ti házá­nál, majd a nád­ke­rí­té­sen keresz­tül bemá­szott az udvar­ra. A ház mel­let­ti nyi­tott kam­rá­ból a vád­lott kivett egy csa­var­hú­zót és azzal az udva­ron par­ko­ló, lezárt autó­hoz ment, ami a volt élet­tár­sa fele­sé­gé­nek a tulajdona.

A vád­lott a gép­ko­csi bur­ko­ló ele­me­it - az utas­tér tete­jét kivé­ve - kör­ben az ala­po­zó fes­té­sig össze­kar­col­ta. A vád­lott ezzel szán­dé­ko­san meg­ron­gál­ta az autó ajta­ja­it, sár­vé­dő­it, a motor­ház­te­tőt és a cso­mag­tér ajtaját.

A ron­gá­lás után a vád­lott kimá­szott a kerí­té­sen és a kerék­pár­já­val elhaj­tott a hely­szín­ről. A vád­lott a ron­gá­lás­sal 270.000,- forint oko­zott, ami az eljá­rás során nem térült meg. A sér­tett kérte a kárá­nak a megtérítését.

A sza­bad­lá­bon lévő, bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott beis­mer­te a bűn­cse­lek­ményt, őt a járá­si ügyész­ség kisebb kárt okozó ron­gá­lás vét­sé­gé­vel vádol­ja. Az ügyész pró­bá­ra bocsá­tást indít­vá­nyo­zott a vád­lot­tal szem­ben azzal, hogy a bíró­ság köte­lez­ze a ron­gá­lás­sal oko­zott kár meg­té­rí­té­sé­re is. A vád­lott bűnös­sé­ge kér­dé­sé­ben a Kecs­ke­mé­ti Járás­bí­ró­ság fog dönteni.