Főoldal » Hírek » Botrány a falunapon - videóval - a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szi­get­vá­ri Járá­si Ügyész­ség garáz­da­ság­gal és testi sér­tés­sel vádol­ja azt a fér­fit, aki egy falu­na­pon vere­ke­dett. 

A vád sze­rint a vád­lott 2022 júli­u­sá­ban egy Szi­get­vár kör­nyé­ki falu­ban vett részt a falu­na­pon, amit a kul­túr­ház­ban tar­tot­tak. A férfi töb­bek­kel szó­vál­tás­ba keve­re­dett, a sér­tet­tel is vitat­ko­zott. A sér­tett fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat, hogy hagy­ja őt békén és kiment a kul­túr­ház elé. A vád­lott követ­te a sér­tet­tet, kia­bált vele, arcát a sér­tett arcá­hoz érin­tet­te. Az egyik jelen levő közé­jük állt és pró­bál­ta a vád­lot­tat a sér­tet­től távol tar­ta­ni. A férfi őt ellök­te, a sér­tet­tet pedig lefe­jel­te és ököl­lel fejbe is ütöt­te. Az ütés­től föld­re eső fér­fit a vád­lott ököl­lel meg­ütöt­te és meg­rúg­ta. A sér­tett kopo­nya­zú­zó­dást szen­ve­dett, orra és hom­lo­ka is meg­sé­rült, a sérü­lé­sek nyolc napon belül gyó­gyul­tak.

A vád­lott cse­lek­mé­nye garáz­da­ság bűn­tet­té­nek és könnyű testi sér­tés vét­sé­gé­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas. A nyil­vá­nos ren­dez­vé­nyen elkö­ve­tett garáz­da­ság három évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel bün­te­ten­dő.

A fel­vé­te­len a cse­lek­mény lát­ha­tó.