Főoldal » Hírek » Bűncselekményből származó pénzzel manipuláltak - a Pest Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két férfi és egy nő ellen, akik a vád sze­rint Cseh­or­szág­ban több bank­szám­lát is nyi­tott azért, hogy azok­ra bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó pén­ze­ket fogad­jon. Az össze­ge­ket azután az elkö­ve­tők tovább akar­ták utal­ni más szám­lák­ra, ily módon lep­lez­ve azok eredetét. 

 A vád­irat sze­rint a három elkö­ve­tő 2016 júli­u­sá­ban Cseh­or­szág­ba uta­zott és ott több pénz­in­té­zet­ben is folyó­szám­lá­kat nyi­tot­tak azzal a cél­lal, hogy azok­ra – a nyo­mo­zás során isme­ret­le­nül maradt – meg­bí­zó­ik­tól külön­bö­ző, bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sé­ből szár­ma­zó össze­gek uta­lá­sát fogad­ják. Emel­lett egyi­kük egy magyar pénz­in­té­zet­nél is nyi­tott ugyan­ilyen cél­lal bankszámlát.

A szám­lák­ra azután egy hónap alatt össze­sen több mint har­minc­mil­lió forint­nyi összeg érkezett.

A beér­ke­zett össze­ge­ket az elkö­ve­tők meg­bí­zó­ik uta­sí­tá­sai sze­rint más szám­lák­ra kíván­ták tovább utal­ni. Köz­re­mű­kö­dé­sü­kért anya­gi ellen­szol­gál­ta­tás kaptak.

Az uta­lás­sal meg­bí­zott ban­kok azon­ban olyan jel­zést kap­tak a beér­ke­zett össze­gek­kel kap­cso­lat­ban, misze­rint azok bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­ből szár­maz­nak.  Ezután az elkö­ve­tők által indí­tott tranz­ak­ci­ó­kat már nem teljesítették.

A cseh nyo­mo­zó ható­ság a szám­lák­ra érke­zett össze­ge­ket lefog­lal­ta és ren­del­ke­zett a sér­tet­tek részé­re tör­té­nő visszautalásról.

A Nagy­ká­tai Járá­si Ügyész­ség több­rend­be­li pénz­mo­sás bűn­tet­te miatt emelt vádat az elkö­ve­tők ellen.