Főoldal » Hírek » Büntetőfékezés lett a hétvégi buli vége – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy közép­ko­rú nővel szem­ben, aki egy hét­vé­gi éjsza­kán bün­te­tő­fé­ke­zett a mögöt­te hala­dó előtt.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a nő két barát­nő­jé­vel szó­ra­ko­zott 2023 novem­be­ré­nek egyik hét­vé­gé­jén, egy győri szó­ra­ko­zó­he­lyen. Innen a haj­na­li órák­ban autó­val indul­tak haza, mikor ész­lel­ték, hogy mögöt­tük az egyik utas volt élet­tár­sa közlekedik.

A vád­lott úgy íté­le­te meg, hogy a férfi köve­ti őket, ezért köz­le­ke­dé­se során, a haj­na­li órák­ra jel­lem­ző gyér for­ga­lom elle­né­re több­ször is hir­te­len, ok nél­kül féke­zett az autó­já­val. A mögöt­tük hala­dó fér­fi­nak inten­zí­ven, álló­ra kel­lett fékez­nie jár­mű­vét, míg végül egy alka­lom­mal már nem is tudott meg­áll­ni a vád­lott mögött és neki­üt­kö­zött az előt­te meg­ál­ló gépkocsinak.

Az ütkö­zés során sze­mé­lyi sérü­lés nem történt.

Az ügyész­ség a ter­hel­tet köz­úti veszé­lyez­te­tés elkö­ve­té­sé­vel vádol­ja. Vele szem­ben akár három év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszab­ha­tó, vala­mint az ügyész­ség indít­vá­nyoz­ta, hogy az elkö­ve­tőt a járás­bí­ró­ság hatá­ro­zott időre tilt­sa el a járművezetéstől.

Az érde­mi dön­tést az ügy­ben vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fogja meghozni.

A sér­tett által készí­tett fel­vé­te­len a féke­zé­sek és az ütkö­zés látható.