Főoldal » Hírek » Büntetőfékezéses baleset ügyében emelt vádat az ügyészség - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád­lott a sza­bály­ta­lan és indo­ko­lat­lan féke­zés­sel egy uta­so­kat szál­lí­tó autó­buszt kény­sze­rí­tett vész­fé­ke­zés­re, a busz sofőr­je azon­ban még így sem tudta elke­rül­ni az ütkö­zést. A fér­fi­val szem­ben az ügyész­ség vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozza.

A vád­irat sze­rint a vád­lott 2018. már­ci­us 17-én a III. kerü­let, Pün­kösd­für­dő utcá­ban – a Kirá­lyok útja keresz­te­ző­dé­sé­nek irá­nyá­ba halad­va – köz­le­ke­dett gép­ko­csi­val, amely­ben utasa is volt, aki a jobb első ülé­sen utazott.

Ugyan­eb­ben az idő­ben a Pün­kösd­für­dő utcá­ban, a vád­lott gép­ko­csi­ja előtt, vele azo­nos irány­ban köz­le­ke­dett egy uta­so­kat szál­lí­tó autó­busz. A busz sofőr­je a „Pün­kösd­für­dő” nevű meg­ál­ló­hely előtt las­sí­tott, mivel azon­ban nem volt leszál­ló, illet­ve fel­szál­ló utas, meg­ál­lás nél­kül tovább haladt a Kirá­lyok útja keresz­te­ző­dés felé.

A vád sze­rint a vád­lott még az autó­busz meg­ál­ló­hely előtt kihe­lye­zett „Előz­ni tilos” jel­ző­táb­la, vala­mint záró­vo­nal elle­né­re sza­bály­ta­la­nul a busz elő­zé­sé­be kez­dett, azon­ban azt nem tudta befe­jez­ni, az autó­busz mögé vissza­so­rol­ni kény­sze­rült, ennek során mind­két sofőr köl­csö­nö­sen hang­jel­zést is adott.

A vád­lott a köz­le­ke­dé­si konf­lik­tus miat­ti dühé­ben a keresz­te­ző­dést elhagy­va - ott a busz után jobb­ra kanya­rod­va -, a Kirá­lyok útján a sza­bá­lyo­san hala­dó autó­buszt a meg­en­ge­det­tet meg­ha­la­dó sebes­ség­gel előz­ni kezd­te, majd elő­zés után vissza­tért az autó­busz sáv­já­ba, és ezt köve­tő­en szán­dé­ko­san, a buszon uta­zó­kat köz­vet­le­nül veszé­lyez­tet­ve indo­ko­lat­lan, inten­zív féke­zés­be kez­dett, végül a busz előtt megállt.

Az autó­busz veze­tő­je a kése­de­lem nél­kül meg­kez­dett las­sí­tás, majd vész­fé­ke­zés elle­né­re sem tudta elke­rül­ni a vád­lot­ti gép­ko­csi­val való ütközést.

A vád­lott inten­zív féke­zé­se, az álta­la szán­dé­ko­san elő­idé­zett veszély­hely­zet, vala­mint ütkö­zés követ­kez­té­ben az autó­busz több utasa az ülés­ből előre len­dült, illet­ve kiesett, töb­ben a kapasz­ko­dó rudak­ba ütöt­ték magu­kat. Sze­mé­lyi sérü­lés nem tör­tént, azon­ban a vád­lott cse­lek­mé­nye követ­kez­té­ben az autó­busz veze­tő­jé­nek és uta­sa­i­nak, vala­mint a vád­lot­ti jármű uta­sá­nak testi épsé­ge köz­vet­len veszély­be került.

A szán­dé­kos veszély­hely­zet oko­zás miatt tör­tént ütkö­zés követ­kez­té­ben az autó­busz­ban több mint 2.500.000 forint, míg a gép­ko­csi­ban mint­egy 14.000.000 forint anya­gi kár keletkezett.

A vád­lot­tal szem­ben a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség köz­úti veszé­lyez­te­tés bűn­tet­te, és jelen­tős, illet­ve nagyobb kárt okozó ron­gá­lás bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot az ille­té­kes bíró­ság­ra. Az ügyész­ség a vád­lot­tal szem­ben vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra, és közügyektől-, vala­mint jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra tett indít­ványt a vádiratban.

Az ese­tet rög­zí­tő fel­vé­tel (busz kame­rá­ja) az aláb­bi­ak­ban megtekinthető.