Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Buszvezető ittassága miatt sérült meg egy utas Debrecenben – fotókkal – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség súlyo­sab­ban minő­sü­lő ittas jár­mű­ve­ze­tés miatt emelt vádat egy busz­ve­ze­tő­vel szem­ben, aki bele­haj­tott egy előt­te álló autóba.

A vád­irat sze­rint a férfi 2022. decem­ber 5-én, dél­után, egy távol­sá­gi autó­buszt veze­tett Deb­re­cen­ben, négy utast szál­lít­va. A jár­mű­ve­ze­tés meg­kez­dé­se előtt a férfi azon­ban sze­szes italt fogyasz­tott. Ami­kor egy útke­resz­te­ző­dés­hez ért, nem tar­tott ele­gen­dő köve­té­si távol­sá­got az előt­te hala­dó autó­tól, és ittas­sá­ga miat­ti figyel­met­len­sé­gé­ben hátul­ról neki­üt­kö­zött a for­gal­mi okok­ból las­sí­tó sze­mély­au­tó hátul­já­nak, ami a lökés hatá­sá­ra neki­üt­kö­zött az előt­te szin­tén las­sít­va hala­dó kis­busz hátsó részének.

A bal­eset követ­kez­té­ben az autó­bu­szon kapasz­kod­va álló és leszáll­ni készü­lő idős asszony elesett, és nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A Deb­re­ce­ni Rend­őr­ka­pi­tány­ság nyo­mo­zá­sa során meg­ál­la­pí­tot­ták, hogy az autó­busz veze­tő­je itta­san ült kor­mány mögé, és emel­lett több köz­le­ke­dé­si sza­bályt is megszegett.

A Deb­re­ce­ni Járá­si Ügyész­ség a tet­tét beis­me­rő elkö­ve­tőt súlyos testi sér­tést okozó ittas álla­pot­ban elkö­ve­tett jár­mű­ve­ze­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja. Vád­ira­tá­ban indít­vá­nyoz­ta, hogy a Deb­re­ce­ni Járás­bí­ró­ság az ügy­ira­tok alap­ján hoz­zon bün­te­tő­vég­zést, mely­ben a fér­fi­val szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést szab­jon ki és hatá­ro­zott időre tilt­sa el a köz­úti jár­mű­vek vezetésétől.

A rend­őr­ség hely­szí­ne­lé­se során készült fény­ké­pe­ken a bal­ese­tet okozó autó­busz és az előt­te hala­dó, össze­tört autó látható.