Főoldal » Hírek » Pécsi Fellebbviteli Főügyészség

A Pécsi Fellebbviteli Főügyészség hírei

A koráb­bi - a fel­lebb­vi­te­li főügyész­ség indít­vá­nya alap­ján hozott- dön­té­se alap­ján meg­is­mé­telt eljá­rás­ban az íté­lő­táb­la hely­ben­hagy­ta a...

2020. október 13., 12:15

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a vád­lot­tat, aki a...

2020. október 6., 15:11

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség indít­vá­nyá­val rész­ben egyet­ért­ve a Pécsi Íté­lő­táb­la másod­fo­kon is bűnös­nek mond­ta ki azt a négy vád­lot­tat,...

2020. október 2., 13:29

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az íté­lő­táb­la másod­fo­kú hatá­ro­za­tá­val szem­ben benyúj­tott fel­leb­be­zé­sé­ben súlyo­sabb bün­te­tést...

2020. október 1., 10:08

Az ügyé­szi indít­vány­nak meg­fe­le­lő­en a másod­fo­kon eljá­ró Pécsi Íté­lő­táb­la is bűnös­nek mond­ta ki a „kábítószer-webáruházat” működ­te­tő...

2020. szeptember 18., 12:41

A Pécsi Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség az első­fo­kú bíró­ság által kisza­bott bün­te­tés súlyo­sí­tá­sá­ra tett indít­ványt a Pécsi Íté­lő­táb­lán annak a...

2020. szeptember 15., 11:54

Az íté­lő­táb­la jog­erős dön­tést hozott azok­nak az ember­csem­pé­szek­nek az ügyé­ben, akik 2016-ban több tucat sze­mély­nek nyúj­tot­tak segít­sé­get az...

2020. július 10., 10:07

Har­mad­fo­kon nyil­vá­nos ülés­sel foly­ta­tó­dott az eljá­rás a Pécsi Íté­lő­táb­lán a köz­is­mert bün­te­tő­ügy­ben, amely­ben a Pécsi Fel­lebb­vi­te­li...

2020. július 8., 12:30

1 2 14 15