Főoldal » Hírek » Családi vállalkozásban kereskedtek kábítószerrel – rendőrségi videóval – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vádat emelt négy kábítószer-kereskedővel szem­ben, akik Buda­pes­ten és Érden árul­tak több­fé­le drogot.

A vád­irat lénye­ge sze­rint egy fel­nőtt fivér­pár és egyi­kük fele­sé­ge fel akar­tak épí­te­ni egy iker­há­zat, amely­hez közö­sen meg­vá­sá­rol­tak egy épí­té­si tel­ket. Mivel azon­ban a ház­zal kap­cso­la­tos költ­sé­gek folya­ma­tos fede­zé­sé­re már nem volt ele­gen­dő a tör­vé­nyes jöve­del­mük, 2021 októ­be­ré­től kábí­tó­szer­rel kezd­tek kereskedni.

Az egyik fivér több külön­bö­ző for­rás­ból heti rend­sze­res­ség­gel, nagy tétel­ben több­fé­le kábí­tó­szert – így mari­hu­á­nát, amfe­ta­mint, MDMA-tartalmú ecs­ta­sy tab­let­tát, mefed­ront, vala­mint koka­int – szer­zett be, melye­ket ezt köve­tő­en a fele­sé­ge mért le és ada­golt ki egy XXII. kerü­le­ti lakás­ban, majd a keres­let bővü­lé­sé­vel kibé­rel­tek egy köze­li garázst is. Itt, férje távol­lé­té­ben, a fele­ség bonyo­lí­tot­ta le az adás­vé­te­le­ket, de az érté­ke­sí­tés­be bevon­ták a fivé­rek apját is, aki Érden árul­ta a kábítószereket.

2022. júni­us 21-én éjsza­ka a rend­őrök össze­han­golt akció kere­té­ben elfog­ták az elkö­ve­tő­ket és tőlük a jelen­tős mennyi­ség alsó hatá­rát közel nyolc­van­szo­ro­san meg­ha­la­dó mennyi­sé­gű kábí­tó­szert, annak méré­sé­hez, cso­ma­go­lá­sá­hoz, táro­lá­sá­hoz hasz­nált, illet­ve arra szánt mér­le­ge­ket, fóli­á­zó gépet, simí­tó­zá­ras tasa­ko­kat, fóli­á­kat, vala­mint 9 mil­lió forin­tot és közel 23 ezer eurót fog­lal­tak le.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a 4 ter­hel­tet társ­tet­tes­ként elkö­ve­tett jelen­tős mennyi­sé­gű kábí­tó­szer keres­ke­del­mé­vel vádol­ja, és velük szem­ben fegyház- és pénz­bün­te­tés kisza­bá­sát, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­szer és pénz elkob­zá­sát is indítványozza.

A Készen­lé­ti Rend­őr­ség Nem­ze­ti Nyo­mo­zó Iroda koráb­bi, az elfo­gást, vala­mint a lefog­lalt kábí­tó­sze­re­ket bemu­ta­tó vide­ó­ja és fotós köz­le­mé­nyei az aláb­bi lin­ken érhe­tő­ek el: 

https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csaladi-droguzelmek-egy-budai-tarsashazban