Főoldal » Hírek » Csodaszerek - mi lehet a reklámban?

A rek­lám­ból egy­ér­tel­mű­en ki kell derül­nie, hogy a ter­mék nem gyógy­szer, hanem étrend-kiegészítő. Nem lehet olyan uta­lás a hir­de­tés­ben, amely sze­rint a ter­mék beteg­sé­get előz meg, vagy gyógyít.

Az ügyész­ség már több olyan vál­lal­ko­zás­sal szem­ben indí­tott vizs­gá­la­tot, ame­lyek ezt a sza­bályt meg­szeg­ték. Az ilyen rek­lá­mo­kat az ügyé­szek a fogyasz­tók védel­me érde­ké­ben folya­ma­to­san figye­lem­mel kísérik.