Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Csődbe vitte az ügyvezető a céget, mert visszatartotta a 42 milliós fedezetet - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A cég vagyo­na a fel­szá­mo­lá­si eljá­rás­ban is fede­ze­tet nyúj­tott az összes tar­to­zás­ra. Az ügy­ve­ze­tő azon­ban a 42.315.464 forin­tos pénz­tá­ri pénz­kész­le­tet nem adta át a fel­szá­mo­ló­nak, ami­vel a hite­le­zők kielé­gí­té­sét meghiúsította.

 A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint a győri szék­he­lyű kft. fize­tés­kép­te­len­sé­gét az okoz­ta, hogy az ügy­ve­ze­tő a tár­sa­ság vagyo­nát nem for­dí­tot­ta a cég tar­to­zá­sa­i­nak kifi­ze­té­sé­re, hol­ott a cég vagyo­na az összes tar­to­zás­ra fede­ze­tet nyúj­tott volna. Az egyik hite­le­ző benyúj­tot­ta a fel­szá­mo­lá­si kérel­met, így meg­in­dult a fel­szá­mo­lá­si eljárás.

A fel­szá­mo­lá­si eljá­rás során az ügy­ve­ze­tő a több mint 42 mil­lió forin­tos pénz­tá­ri pénz­kész­le­tet nem adta át a fel­szá­mo­ló­nak, pedig az fedez­te volna a cég tar­to­zá­sa­it. Ezzel a hite­le­zők kielé­gí­té­sét meghiúsította.

Az ügyész­ség az ügy­ve­ze­tőt csőd­bűn­cse­lek­ménnyel vádol­ja, ami egy évtől öt évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés­sel büntetendő.

Az ügyész­ség a vád­irat­ban a fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re irá­nyu­ló indít­vá­nyon túl a 42.315.464 forint elkob­zá­sá­ra és az ügy­ve­ze­tő fog­lal­ko­zás­tól való eltil­tá­sá­ra is indít­ványt tett.