Főoldal » Archív » Csoportosan raboltak – vádemelés - VIDEÓVAL

Egy 29 éves román férfi két fia­tal­ko­rú - az elkö­ve­tés­kor 17 éves - tár­sá­val támadt rá két másik fér­fi­ra, akik egy bel­vá­ro­si szó­ra­ko­zó­hely­ről a Nyu­ga­ti pálya­ud­var felé tartottak. 

A vád­lot­tak 2017. októ­ber 9. nap­já­ról októ­ber 10. nap­já­ra vir­ra­dó éjsza­ka a bel­vá­ros­ban tar­tóz­kod­tak, és már erő­sen ittas álla­pot­ban vol­tak. Később úgy dön­töt­tek, bemen­nek az V. kerü­let, Szent Ist­ván kör­úton lévő egyik szó­ra­ko­zó­hely­re, ahová azon­ban őket ittas álla­po­tuk miatt a biz­ton­sá­gi őrök nem enged­ték be.

A vád­lot­tak ezután a szó­ra­ko­zó­hely előtt vára­koz­tak, ami­kor fel­fi­gyel­tek a szin­tén ott tar­tóz­ko­dó két sér­tett­re. A vád sze­rint a vád­lot­tak ekkor elha­tá­roz­ták, hogy a két fia­tal fér­fi­tól erő­szak­kal meg­szer­zik az értékeiket.

Ennek érde­ké­ben a vád­lot­tak a sér­tet­tek­kel elő­ször beszél­ge­tést kez­de­mé­nyez­tek, majd belé­jük kötöt­tek, ami miatt szó­vál­tás ala­kult ki közöt­tük.  Ezután a sér­tet­tek a szó­ra­ko­zó­hely elől elin­dul­tak a Nyu­ga­ti Pálya­ud­var irá­nyá­ba. A vád­lot­tak követ­ték őket, majd a Szent Ist­ván kör­úton lévő egyik étte­rem előt­ti jár­da­sza­ka­szon meg­ál­lí­tot­ták, illet­ve kör­be­vet­ték őket, majd mind­ket­tő­jü­ket beszo­rí­tot­ták az étte­rem előt­ti beug­ró­ba úgy, hogy a mene­kü­lé­si útvo­na­lu­kat elzárták.

Ezt köve­tő­en a három vád­lott közül ket­ten az egyik sér­tet­tet kezd­ték bán­tal­maz­ni, őt ököl­lel meg­ütöt­ték, majd miu­tán ettől a föld­re került, ott még test­szer­te meg­ütöt­ték és meg­rúg­ták. Ezalatt har­ma­dik tár­suk a másik fér­fit ütöt­te ököl­lel. Mind­eköz­ben azt köve­tel­ték tőlük, hogy a pén­zü­ket és a tele­fon­ju­kat adják át, külön­ben tovább fog­ják bán­tal­maz­ni őket.

A vád­lot­tak lét­szám­be­li és fizi­kai erő­fö­lé­nyé­nek hatá­sá­ra az egyik sér­tett átad­ta a táma­dók­nak a mobil­te­le­fon­ját, és uta­sí­tá­suk­ra annak biz­ton­sá­gi kód­ját is fel­ol­dot­ta. A másik fér­fi­tól erő­szak­kal vet­ték el a pénz­tár­cá­ját, és kivet­ték az abban lévő kész­pénzt. Az érté­kek meg­szer­zé­sét köve­tő­en a vád­lot­tak elme­ne­kül­tek a helyszínről.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben mind­két sér­tett fej sérü­lést szen­ve­dett, amely az egyi­kük ese­té­ben súlyos volt, a kopo­nya­bol­to­zat töré­sé­vel járt.

A két fia­tal­ko­rú elkö­ve­tőt és fel­nőtt­ko­rú tár­su­kat a Buda­pes­ti I. és XII. Kerü­le­ti Ügyész­ség Gyermek- és Fia­tal­ko­rú­ak Bűn­ügye­i­nek Rész­le­ge cso­por­to­san elkö­ve­tett rab­lás bűn­tet­té­vel, vala­mint súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­vel vádol­ja, és mind­hár­muk ese­té­ben vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a vádiratban.

Az elfo­gás­ról készült, koráb­ban köz­zé­tett rend­őr­sé­gi fel­vé­te­lek az aláb­bi lin­ken elérhetők:

http://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/csoportos-rablas-elkovetoit-fogtak-el