Főoldal » Hírek » Dél-Baranyában terjesztettek kábítószert – a Baranya Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt emelt vádat négy sze­méllyel szem­ben, akik Dél-Baranyában ter­jesz­tet­tek kábítószert.

A bűnö­zői cso­por­tot irá­nyí­tó vád­lot­tat koráb­ban már kábítószer-kereskedelem miatt letar­tóz­tat­ták, majd bűn­ügyi fel­ügye­le­tet ren­del­tek el vele szemben. 

A vád sze­rint ezen bün­te­tő ügy­ben a fel­me­rült költ­sé­ge­ket egy isme­rő­se finan­szí­roz­ta, aki a vád­lott sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en fel­ke­res­te őt és közöl­te vele, hogy az anya­gi segít­sé­gért cse­ré­be kábí­tó­szert kel­le­ne értékesítenie.

Mivel a vád­lott sza­ba­du­lá­sát köve­tő­en köl­tö­zött új lakó­he­lyé­re, továb­bá jár­mű­ve­ze­tői enge­déllyel sem ren­del­ke­zett, ezért kez­det­ben mind a kábí­tó­szer beszer­zé­se, mind annak érté­ke­sí­té­se aka­dály­ba ütkö­zött. Ennek érde­ké­ben a vád­lott továb­bi sze­mé­lye­ket szer­ve­zett be a kábí­tó­szer ter­jesz­té­sé­hez, és a bűn­szö­vet­ség­be bevon­va őket, részük­re rész­fel­ada­to­kat osz­tott ki. Így beszer­vez­te töb­bek között élet­tár­sá­nak roko­nát, aki­ről tudta, hogy rend­sze­re­sen fogyaszt kábí­tó­szert, illet­ve új pszi­cho­ak­tív anya­got, ezért arra kérte őt, hogy ter­jessze el lakó­kör­nye­ze­té­ben, hogy nála lehet kábí­tó­szert vásá­rol­ni, így segít­ve kiépí­te­ni a vásár­lói körét.

Az elkö­ve­tő vásá­rolt egy gép­jár­mű­vet, mely­nek során az eladó­val szo­ro­sabb kap­cso­la­tot ala­kí­tott ki, így őt is bevon­ta a kábí­tó­szer ter­jesz­tői háló­zat­ba, neki elsőd­le­ge­sen a kábí­tó­szer fuva­ro­zá­sa, beszer­zé­se volt a fel­ada­ta. A vád­lott a keres­ke­dői tevé­keny­ség­be bevon­ta élet­tár­sát is, aki – amennyi­ben ő nem tar­tóz­ko­dott ott­hon – őt helyet­te­sí­tet­te az eladá­sok során, illet­ve ő tar­tot­ta a kap­cso­la­tot a kábí­tó­szert vásár­ló sze­mé­lyek­kel tele­fo­non, illet­ve személyesen.

A bűnö­zői cso­port­nak szé­les­kö­rű isme­ret­sé­ge, illet­ve sta­bil vásár­lói köre ala­kult ki, mely­nek követ­kez­té­ben 2022 októ­be­ré­től 2023 máju­sá­ig, elfo­gá­su­kig érté­ke­sí­tet­tek kábí­tó­szert Dél-Baranyában.

A vád­lot­tak cse­lek­mé­nye a bűn­szö­vet­ség­ben, keres­ke­dés­sel elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­té­nek meg­ál­la­pí­tá­sá­ra alkal­mas, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le 5 – 10 évig ter­je­dő szabadságvesztés.

A Sik­ló­si Járá­si Ügyész­ség vala­mennyi vád­lot­tal egyez­sé­get kötött, és indít­ványt tett, hogy a bíró­ság a velük kötött egyez­sé­get hagy­ja jóvá.