Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Dr. Ibolya Tibor a legfőbb ügyész új büntetőjogi helyettese

A mai nap­tól – miu­tán Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész javas­la­tá­ra, Novák Kata­lin köz­tár­sa­sá­gi elnök júli­us 8-ai hatállyal, hatá­ro­zat­lan időre kine­vez­te - dr. Ibo­lya Tibor látja el a bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­te­si fel­ada­to­kat. Dr. Belo­vics Ervin eddi­gi bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes főtit­kár­ként dol­go­zik tovább. A leg­főbb ügyész dr. Sza­ló­ki Zol­tán Heves megyei főügyészt bízta meg a Fővá­ro­si Főügyész­ség vezetésével. 

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész kibő­ví­tett veze­tői érte­kez­le­ten ismer­tet­te a köz­tár­sa­sá­gi elnök dön­té­sét, mél­tat­ta dr. Belo­vics Ervin lekö­szö­nő és dr. Ibo­lya Tibor új bün­te­tő­jo­gi leg­főbb ügyész helyet­tes munkáját.

Dr. Belo­vics Ervin 22 éven át volt a leg­főbb ügyész bün­te­tő­jo­gi helyet­te­se. E bő két évti­zed alatt az ügyész­ség­nek sok kihí­vás­sal kel­lett szem­be­néz­nie, az állan­dó­an vál­to­zó vilá­gunk­hoz a szer­ve­zet­nek folya­ma­to­san alkal­maz­kod­nia kel­lett, amely­nek sike­res­sé­gé­ben a most elkö­szö­nő leg­főbb ügyész helyet­tes­nek nagy sze­re­pe volt. Áldo­za­tos mun­ká­ját ezúton is köszön­jük! 65. élet­évé­nek betöl­té­se miatt most át kell adnia a stafétabotot.

Dr. Ibo­lya Tibor 1994 óta tagja az ügyész­ség­nek, végig­jár­ta az ügyész­sé­gi „rang­lét­rát”, a Buda­pes­ti VI. és VII. Kerü­le­ti Ügyész­ség­nél töl­tött fogal­ma­zói évek­től a Fővá­ro­si Főügyész­ség főügyé­szi pozí­ci­ó­já­ig. Utób­bi tiszt­sé­get 2012-től töl­töt­te be.

Élet­raj­zát meg­ta­lál­ják az ügyész­ség hon­lap­ján, a követ­ke­ző lin­ken: https://ugyeszseg.hu/az-ugyeszsegrol/vezetoi/dr-ibolya-tibor-szakmai-oneletrajz/

Dr. Belo­vics Ervin sem sza­kad el az ügyész­ség mun­ká­já­tól, mivel a mai nap­tól főtit­kár­ként dol­go­zik tovább.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész dr. Sza­ló­ki Zol­tán Heves megyei főügyészt bízta meg a Fővá­ro­si Főügyész­ség vezetésével.