Főoldal » Archív » Dr. Mengyi Roland volt országgyűlési képviselő és társai ügyében súlyosításért fellebbezett az ügyészség

A külö­nö­sen nagy vagyo­ni hát­rányt okozó, bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett költ­ség­ve­té­si csa­lás bűn­tet­té­nek kísér­le­te és más bűn­cse­lek­mé­nyek miatt hozott íté­let ellen a Köz­pon­ti Nyo­mo­zó Főügyész­ség már a tár­gya­lá­son négy vád­lott ter­hé­re jelen­tett be fel­leb­be­zést. 

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a 2019. feb­ru­ár 21 - én kihir­de­tett íté­le­té­vel a vád­dal egye­ző­en álla­pí­tot­ta meg mind a hét vád­lott bűnös­sé­gét, azon­ban a bün­te­tés kisza­bá­sá­nál négy vád­lott ese­té­ben az ügyé­szi indít­vány­hoz képest lénye­ge­sen eny­hébb bün­te­té­se­ket sza­bott ki, a költ­ség­ve­té­si csa­lás­nál az elkö­ve­té­si érté­ket a vád­tól elté­rő­en álla­pí­tot­ta meg, és a vád­lot­tak cse­lek­mé­nyét alkal­mat­lan kísér­let­ként érté­kel­te.

Az első­fo­kú bíró­ság dr. Men­gyi Roland volt ország­gyű­lé­si kép­vi­se­lőt, és egy tár­sát vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re, három vád­lot­tat vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re, két vád­lot­tat pedig pénz­bün­te­tés­re ítélt, míg egy vád­lott­nál 5 mil­lió forint­ra vagyon­el­kob­zást ren­delt el. A vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt két vád­lot­tat, vala­mint a három vég­re­haj­tá­sá­ban pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lot­tat emel­lett pénz­bün­te­tés­re, a hét vád­lott közül négyet a vád­dal egye­ző­en, fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra is ítélt.

A vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó ügyész a tár­gya­lá­son a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés­re ítélt vád­lot­tak tekin­te­té­ben hosszabb tar­ta­mú sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa, a pénz­bün­te­tés­re ítélt vád­lot­tak ese­té­ben a pénz­bün­te­tés napi téte­lé­nek fel­eme­lé­se mel­lett sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sa végett jelen­tett be fel­leb­be­zést azzal, hogy egyi­kük­nél a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sá­nak pró­ba­idő­re tör­té­nő fel­füg­gesz­té­se, míg a másik­nál a vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés mel­lett köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa indo­kolt.

Emel­lett a vád­kép­vi­se­le­tet ellá­tó ügyész mind a hét vád­lott­nál fel­leb­be­zést jelen­tett be az íté­let indo­ko­lá­sa ellen is, az elkö­ve­té­si érték vád­dal egye­ző meg­ál­la­pí­tá­sa és annak rög­zí­té­se végett, hogy a vád­lot­tak cse­lek­mé­nye nem minő­sül alkal­mat­lan kísér­let­nek.