Főoldal » Hírek » Rendezvények » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész a köztársasági elnök megbízásából állami kitüntetést adott át Prof. em. Dr. Király Tibor akadémikusnak

A 100. élet­évét betöl­tő Dr. Király Tibort az állam­fő a büntetőjog-tudomány terü­le­tén hét évti­zed alatt elért ered­mé­nye­i­ért, szak­mai és embe­ri szem­pon­tok sze­rint is pél­da­mu­ta­tó tevé­keny­sé­gé­ért, vala­mint tudo­mány­szer­ve­zői mun­ká­já­ért a Magyar Érdem­rend közép­ke­reszt­je a csil­lag­gal kitün­te­tés­ben része­sí­tet­te. Az elis­me­rést a köz­tár­sa­sá­gi elnök meg­bí­zá­sá­ból dr. Polt Péter leg­főbb ügyész­től a pro­fesszor fia és lánya vette át 2020. júli­us 8-án a buda­pes­ti Igaz­ság­ügyi Palotában.

Dr. Király Tibor a jogi dip­lo­ma meg­szer­zé­se után az ELTE Állam- és Jog­tu­do­má­nyi Kara bün­te­tő­jo­gi és büntető-eljárásjogi tan­szé­ké­nek okta­tó­ja lett, később egye­te­mi taná­ri kine­ve­zést kapott, majd dékán­ként dolgozott.

A jog­tu­do­mány terü­le­tén elért ered­mé­nyei több évti­zed mun­ká­ját tük­rö­zik. A kan­di­dá­tu­si, továb­bá dok­to­ri foko­zat meg­szer­zé­sét köve­tő­en a Magyar Tudo­má­nyos Aka­dé­mia leve­le­ző, illet­ve ren­des tag­jai sorá­ba válasz­tot­ta, később meg­sze­rez­te a pro­fes­sor eme­ri­tus címet is.

Tudo­má­nyos mun­kás­sá­ga fel­öle­li a bűn­ügyi tudo­má­nyok szin­te vala­mennyi rész­te­rü­le­tét, szak­iro­dal­mi művei for­mál­ták a jogi gon­dol­ko­dást. Vuche­tich Mátyás – A magyar bün­te­tő­jog rend­sze­re című, 1819-ben, latin nyel­ven meg­je­lent tanul­mányt magyar nyelv­re for­dí­tot­ta, amely jog­tör­té­ne­ti, műfor­dí­tá­si és jog­iro­dal­mi szem­pont­ból is jelen­tős alkotás.

Az aka­dé­mi­kus tudo­má­nyos köz­éle­ti tevé­keny­sé­get is foly­ta­tott, több hazai és nem­zet­kö­zi szer­ve­zet, vala­mint tes­tü­let (Magyar Kri­mi­no­ló­gi­ai Tár­sa­ság, Nem­zet­kö­zi Bün­te­tő­jo­gi Tár­sa­ság, Magyar Jogász­egy­let) mun­ká­já­ban vett részt, szor­gal­maz­ta a fel­ső­ok­ta­tás meg­újí­tá­sát, meg­ha­tá­ro­zó sze­re­pet vál­lalt a Káro­li Gás­pár Refor­má­tus Egye­tem alapításában.

Sze­re­pet vál­lalt a jog­al­ko­tás­ban, szá­mos - bün­te­tő­jo­gi témá­jú - jog­sza­bály elő­ké­szí­té­sé­ben műkö­dött közre.

A pro­fesszor okta­tói, tudo­mány­szer­ve­zői és kuta­tói tevé­keny­sé­gét szá­mos díj, kitün­te­tés és elis­me­rés iga­zol­ja. Mun­ká­ját Aka­dé­mi­ai, Apá­czai Csere János, Szé­che­nyi, Szent­györ­gyi Albert, Beth­len Gábor díj­jal ismer­ték el, továb­bá a Magyar Köz­tár­sa­ság Érdem­rend közép­ke­reszt­je kitün­te­tés­ben, az ELTE Doc­tor Hono­ris Causa címé­ben, ille­tő­leg Aka­dé­mi­ai Arany­érem­ben is részesült.

Dr. Király Tibor mun­kás­sá­ga szo­ros össze­füg­gés­ben van az ügyész­ség tevé­keny­sé­gé­vel. Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész 2017. júni­us 10-én az ügyé­szi szer­ve­zet­tel kiala­kí­tott kivá­ló szak­mai és tudo­má­nyos együtt­mű­kö­dé­se elis­me­ré­sé­ül az aka­dé­mi­kus  részé­re  Pro Coope­ra­ti­o­ne Emlék­ér­met adományozott.

Dr. Király Tibor több évti­ze­des tudo­má­nyos, köz­éle­ti, jog­al­ko­tá­si és okta­tá­si mun­kás­sá­ga során elért ered­mé­nyei elévül­he­tet­le­nek, pél­da­mu­ta­tá­sa, szak­mai elkö­te­le­zett­sé­ge több jogász­ge­ne­rá­ció szá­má­ra jelent mintát.