Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész az Országgyűlés plenáris ülésén számolt be az ügyészség 2020. évi tevékenységéről

A leg­főbb ügyész beszé­dé­ben elhang­zott, hogy a 2020 már­ci­u­sá­ban beve­ze­tett veszély­hely­zet a bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény­ben fog­lal­tak­tól elté­rő eljá­rás­jo­gi sza­bá­lyo­kat hatá­ro­zott meg. Az ügyész­ség sze­re­pe rend­kí­vü­li módon fel­ér­té­ke­lő­dött, aktí­van segí­tet­te az eljá­rá­sok gyors és jár­vány­ügyi szem­pont­ból minél keve­sebb koc­ká­za­tot jelen­tő módon tör­té­nő befejezését.

Dr. Polt Péter kiemel­te, hogy az ügyész­ség elkö­te­le­zett a kor­rup­ció elle­ni küz­de­lem­ben, meg­em­lí­tet­te az OLAF és az Euro­just, vala­mint a magyar ügyész­ség közöt­ti szo­ros kapcsolatot.

Az ügyész­ség a köz­ér­dek­vé­del­mi tevé­keny­sé­ge során kiemelt figyel­met for­dí­tott az olyan fon­tos terü­le­tek­re, mint a kör­nye­zet­vé­de­lem, vagy a fogyasz­tói jogok érvényesítése.

Az ország­gyű­lé­si beszá­mo­ló­ról szóló leg­főbb ügyé­szi vide­ó­üze­ne­tet itt tudja megtekinteni:

https://fb.watch/8SnePLbXU-/

https://youtu.be/E0O8ECmp1RM

https://ugyeszseg.hu/dr-polt-peter-legfobb-ugyesz-videouzenete-az-ugyeszseg-2020-evi-tevekenysegerol/

A tel­jes beszá­mo­ló itt olvasható: 

https://ugyeszseg.hu/wp-content/uploads/moved/2021/10/ogy_beszamolo_2020.pdf