Főoldal » Hírek » Dr. Polt Péter legfőbb ügyész Bécsben az osztrák kollégájával tárgyalt

Dr. Franz Plöchl oszt­rák leg­főbb ügyész meg­hí­vá­sá­ra, 2022. novem­ber 17-18. között Auszt­ri­á­ba láto­ga­tott Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész. A talál­ko­zó az oszt­rák leg­főbb ügyész 2020 már­ci­u­si buda­pes­ti láto­ga­tá­sá­nak viszon­zá­sa, foly­ta­tá­sa volt.

A felek között kifo­gás­ta­lan és ered­mé­nyes az együtt­mű­kö­dés, folya­ma­tos kap­cso­la­tot ápol­nak, mely­nek során majd min­den évben két­ol­da­lú meg­be­szé­lést foly­tat­nak. A koráb­bi talál­ko­zó­kon szó esett a két ország­ban zajló jog­sza­bá­lyi vál­to­zá­sok­ról, az ügyé­szi szer­ve­ze­tet érin­tő kihí­vá­sok­ról, az elekt­ro­ni­kus ügy­in­té­zés kér­dé­se­i­ről, az ország­ha­tá­ro­kon átnyú­ló bűnö­zés­ről, továb­bá a jog­se­gély­ügyek inté­zé­sé­nek tapasztalatairól.

A magyar és az oszt­rák leg­főbb ügyész mos­ta­ni szí­vé­lyes, bará­ti han­gu­la­tú bécsi meg­be­szé­lé­sén tájé­koz­tat­ták egy­mást a bűnö­zés és a bűn­ül­dö­zés terü­le­tén tapasz­tal­ha­tó leg­újabb jelen­sé­gek­ről és ten­den­ci­ák­ról. Dr. Polt Péter beszá­molt a Bün­te­tő­el­já­rá­si tör­vény aktu­á­lis módo­sí­tá­sá­ról, vala­mint a magyar ügyész­ség ered­mé­nyes nem­zet­kö­zi együttműködéséről.

Dr. Polt Péter leg­főbb ügyész a láto­ga­tás kere­té­ben – a határ menti kap­cso­la­tok továb­bi elmé­lyí­té­se érde­ké­ben – Wie­ner Neustadt-ban (Bécs­új­he­lyen) a helyi ügyész­sé­get és a kato­nai aka­dé­mi­át is felkereste.

A magyar és az oszt­rák leg­főbb ügyész 2020 már­ci­u­si talál­ko­zó­já­ról bőveb­ben: https://ugyeszseg.hu/dr-polt-peter-legfobb-ugyesz-a-hivatalaban-fogadta-osztrak-kollegajat/

Dr. Franz Plöchl oszt­rák leg­főbb ügyész 2021 júni­u­sá­ban a magyar ügyész­ség fenn­ál­lá­sá­nak 150. évfor­du­ló­ja alkal­má­ból Buda­pes­ten ren­de­zett nem­zet­kö­zi kon­fe­ren­ci­án tar­tott elő­adá­sá­ról készült beszá­mo­ló itt érhe­tő el: https://ugyeszseg.hu/ugyeszseg-150-konferencia-franz-plochl-osztrak-legfobb-ugyesz-eloadasa/