Főoldal » Archív » Drogdílerek letartóztatásának hosszabbítását indítványozta az ügyészség

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség a bűn­szö­vet­ség­ben elkö­ve­tett kábítószer-kereskedelem bűn­tet­te miatt folya­mat­ban lévő ügy­ben össze­sen hét gya­nú­sí­tott letar­tóz­ta­tá­sá­nak a hosszab­bí­tá­sát indítványozta. 

A letar­tóz­ta­tás elren­de­lé­sé­ről https://ugyeszseg.hu/a-bunszovetseg-het-tagjat-tartoztatta-le-a-birosag-ugyeszi-inditvanyra/ olda­lon adott ki sajtóköz­le­ményt az ügyészség. 

A gyanú sze­rint a három férfi 2018-tól egy­más tevé­keny­sé­gét segít­ve, időn­ként közö­sen, időn­ként külön-külön kábí­tó­szert vásá­rol­tak, majd érté­ke­sí­tet­tek Esz­ter­gom­ban és kör­nyé­kén. Az egyik férfi esz­ter­go­mi lakó­he­lyén 2019. novem­ber 8-án kábí­tó­szert tar­tal­ma­zó növé­nyi tör­me­lé­ket, masszát, fehér port, tab­let­tá­kat, és szennye­zett dohány­őr­lőt  fog­lalt le a nyo­mo­zó ható­ság. A gya­nú­sí­tot­tak egyi­ke csa­lá­di háza hite­lé­nek tör­lesz­té­sé­re hasz­nál­ta fel a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből szár­ma­zó bevé­telt. Ennek a fér­fi­nak a lakó­he­lyén a nyo­mo­zó ható­ság brut­tó 45,3 gramm töme­gű növé­nyi tör­me­lé­ket és brut­tó 500 gramm töme­gű port fog­lalt le. A férfi élet­tár­sa a kábí­tó­sze­rek érté­ke­sí­té­sé­ben maga is részt vett, több alka­lom­mal jelen volt a kábí­tó­sze­rek átadá­sá­nál. Emel­lett kezel­te az élet­tár­sa tele­fon­ját, hívá­sa­it fogad­ta, a meg­ren­de­lé­se­ket szá­má­ra köz­ve­tí­tet­te, Tár­sá­nak a kábí­tó­szer érté­ke­sí­té­sé­ből adódó kint­lé­vő­sé­ge­it, mások­kal szem­be­ni anya­gi köve­te­lé­se­it adminisztrálta.

Egy másik gya­nú­sí­tot­tól a nyo­mo­zó ható­ság brut­tó 88,9 gramm töme­gű, rész­ben kiada­golt növé­nyi tör­me­lé­ket és a kábí­tó­szer ada­go­lá­sá­hoz hasz­ná­la­tos digi­tá­lis mér­le­get fog­lalt le.

Két férfi 2019-ben kez­dett el kábí­tó­szert árul­ni, egyi­kük egy alka­lom­mal mint­egy 15-20 darab exta­sy tab­let­tát érté­ke­sí­tett oly módon, hogy abba bevont egy másik elkö­ve­tőt is, és a hasz­non meg­osz­toz­tak. A tár­sa­ság hete­dik tagja 2019-ben két­szer, alkal­man­ként 50 gramm mennyi­ség­ben vásá­rolt spee­det, majd azt alkal­man­ként 90.000,- Ft-ért adta tovább. Ennek a fér­fi­nak a lakó­he­lyén a nyo­mo­zó ható­ság össze­sen brut­tó 22,49 gramm töme­gű, nej­lon­ta­sa­kok­ba kiada­golt növé­nyi tör­me­lé­ket, cso­ma­go­ló­anya­go­kat és kábí­tó­szer őrlőt fog­lalt le.

Az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a nyo­mo­zá­si bíró a hat férfi és egy nő  letar­tóz­ta­tá­sát 2019. novem­ber 11-én, illet­ve 2019. novem­ber 12-én ren­del­te el, majd a kény­szer­in­téz­ke­dés határ­ide­jét leg­utóbb 2020. már­ci­us 11. nap­já­ig, illet­ve 2020. már­ci­us 12. nap­já­ig hosszab­bí­tot­ta meg.

Az Esz­ter­go­mi Járá­si Ügyész­ség újabb indít­ványt tett a hét elkö­ve­tő letar­tóz­ta­tá­sá­nak kettő hónap­pal tör­té­nő meg­hosszab­bí­tá­sá­ra, mert vál­to­zat­la­nul fenn áll annak veszé­lye, hogy sza­bad­láb­ra kerü­lé­sük ese­tén a bizo­nyí­tást veszé­lyez­tet­nék, vala­mint újabb bűn­cse­lek­ményt követ­né­nek el.