Főoldal » Hírek » Vas Vármegyei Főügyészség » Egy albán embercsempész elleni vádemelésről- a Vas Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség vádat emelt az ellen az albán állam­pol­gár­sá­gú ember­csem­pész ellen, aki egy roko­ná­nak nyúj­tott segít­sé­get a magyar állam­ha­tár jog­el­le­nes átlé­pé­sé­hez 2020 szeptemberében.

A vád­irat sze­rint az Egye­sült Király­ság­ban élő vád­lott haza­u­ta­zott Albá­ni­á­ba a roko­na­i­hoz 2020 augusztusában.

Az egyik roko­na meg­kér­te a vád­lot­tat, hogy hadd utaz­has­son vele, ami­kor a vád­lott vissza­in­dult Ang­li­á­ba 2020 szeptemberében.

Elő­ször Szer­bi­á­ba utaz­tak együtt, ahol Hor­gos határ­át­ke­lő­hely­nél jelent­kez­tek kilé­pés­re az ország­ból. Ezt köve­tő­en a rokon kiszállt az autó­ból a szerb és a magyar állam­ha­tár közöt­ti sza­ka­szon, hogy a magyar határ­el­len­őr­zé­si pon­tot meg­ke­rül­ve – a jog­sza­bá­lyi ren­del­ke­zé­sek meg­sze­gé­sé­vel - jus­son át Magyar­or­szág terü­le­té­re, mert vele, mint har­ma­dik ország­be­li állam­pol­gár­ral szem­ben az Euró­pai Unió egyik tag­ál­la­ma meg­ta­gad­ta a beuta­zást és tar­tóz­ko­dást 2019-ben.

A vád­lott belé­pett Magyar­or­szág­ra a rösz­kei határ­ták­elő­he­lyen, majd fel­vet­te a pár száz méter­re talál­ha­tó par­ko­ló­ban vára­ko­zó roko­nát az előre meg­be­szél­tek sze­rint, és tovább indul­tak Auszt­ri­á­ba. A rába­fü­ze­si határ­át­ke­lő­he­lyen lép­ték át a magyar-osztrák állam­ha­tárt éjjel, de az oszt­rák határ­őri­ze­ti szer­vek a belép­te­tés­kor iga­zol­tat­ták, majd vissza­for­dí­tot­ták őket Magyar­or­szág­ra, ahol elfog­ták őket.

A Kör­men­di Járá­si Ügyész­ség fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sa mel­lett a vád­lott Magyar­or­szág­ról tör­té­nő kiuta­sí­tá­sát is indítványozta.