Főoldal » Archív » Egy autó, három bűncselekmény - vádemelés

A Tisza­új­vá­ro­si Járá­si Ügyész­ség egye­di azo­no­sí­tó jel­lel vissza­élés bűn­tet­te miatt emelt vádat három fér­fi­val szemben.

A vád­irat sze­rint, az egyik férfi 2019. ápri­lis 20-án vásá­rolt egy sze­mély­gép­ko­csit, majd azzal haza­tér­ve a lakó­he­lyé­re, az autó rend­szám­táb­lá­it lesze­rel­te. Két hét eltel­té­vel a férfi a for­ga­lom­ból ki nem vont, rend­szá­mok nél­kü­li gép­ko­csit elad­ta. A vevő az adás­vé­tel nap­ján az autót szí­ves­sé­gi hasz­ná­lat­ra átad­ta egy másik fér­fi­nak, aki a rend­szá­mok hiá­nyá­val mit sem törőd­ve a köz­úton köz­le­ke­dett az autó­val, míg végül Hejő­bá­ba tele­pü­lés kül­te­rü­le­tén a rend­őrök intéz­ke­dés alá vonták.

Mivel a tör­vény az egye­di azo­no­sí­tó jel – jelen eset­ben a rend­szám­táb­lák - eltá­vo­lí­tá­sát, az eltá­vo­lí­tott egye­di azo­no­sí­tó jelű dolog meg­szer­zé­sét és az azzal való ren­del­ke­zést is bün­tet­ni ren­de­li, így a három férfi önál­ló­an érté­ke­len­dő cse­lek­mé­nye­i­vel az eljá­rás tár­gyát képe­ző bűn­cse­lek­mény szin­te vala­mennyi elkö­ve­té­si maga­tar­tá­sát megvalósította.

A járá­si ügyész­ség vád­ira­tá­ban a bűn­cse­lek­mé­nyek elkö­ve­té­sét beis­me­rő vád­lot­tak­kal szem­ben tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel, bün­te­tő­vég­zés meg­ho­za­ta­lá­ra irá­nyu­ló eljá­rás­ban pénz­bün­te­tés kisza­bá­sá­ra tett indít­ványt a bíróságnak.