Főoldal » Archív » Egy félreértés miatt rúgta meg kollégáját egy biztonsági őr Miskolcon

Élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt emelt vádat a B.A.Z. Megyei Főügyész­ség a 29 éves fér­fi­val szem­ben.

A vád­lott egy mis­kol­ci szék­he­lyű cég telep­he­lyén dol­go­zott biz­ton­sá­gi őrként. 2016 októ­be­ré­ben a nap­pa­li szol­gá­lat befe­jez­té­vel ész­lel­te, hogy vala­ki a porta épü­le­te elé vizelt. Úgy gon­dol­ta, hogy az őt váltó éjsza­kás kol­lé­gá­ja volt. Bement az épü­let­be és szá­mon kérte a sér­tet­tet, aki tagad­ta a tör­tén­te­ket. Ekkor a vád­lott indu­la­tos lett, majd a szé­ken ülő fér­fit egy alka­lom­mal oldal­ba rúgta. A rúgás és a fáj­da­lom hatá­sá­ra a sér­tett a föld­re zuhant. A vád­lott pedig távo­zott az épü­let­ből.

A rúgás követ­kez­té­ben a sér­tett két bor­dá­ja eltört és nála lég­mell ala­kult ki, mely élet­ve­szé­lyes sérü­lés­nek minő­sül. A sér­tett kol­lé­gái érte­sí­tet­ték a men­tő­ket, akik kór­ház­ba szál­lí­tot­ták a fér­fit.

Az ügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re tett indít­ványt.