Főoldal » Hírek » Egy külföldi férfi menekülése közben elütött egy rendőrt, és nekiütközött több rendőrautónak is - fotókkal - a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség befe­jez­te a nyo­mo­zást a 43 éves Auszt­ri­á­ban élő bos­nyák férfi ügyé­ben, és vádat emelt elle­ne a Sop­ro­ni Járásbíróságon.

A vád­irat sze­rint a rend­őrök 2020. augusz­tus 17-én este Sop­ron­ban ellen­őriz­tek egy oszt­rák rend­szá­mú Audi A6-os típu­sú sze­mély­gép­ko­csit, amely­nek kül­föl­di sofőr­je más nevé­re kiál­lí­tott oszt­rák honos­sá­gú veze­tői enge­délyt adott át sze­mély­azo­nos­sá­gá­nak iga­zo­lá­sá­ra. Miu­tán a fér­fi­val szem­ben alkal­ma­zott lég­al­ko­hol­szon­dás vizs­gá­lat ittas­sá­got jel­zett, a férfi hir­te­len elhaj­tott a hely­szín­ről. A rend­őrök meg­kü­lön­böz­te­tő fény- és hang­jel­zést hasz­nál­va követ­ték a mene­kü­lő fér­fit, köz­ben rádi­ón segít­sé­get kér­tek, így már két szol­gá­la­ti autó­val pró­bál­ták meg­ál­lás­ra kényszeríteni.

Az elkö­ve­tő figyel­men kívül hagy­va a köz­le­ke­dé­si sza­bá­lyo­kat és a rend­őrök jel­zé­se­it nagy sebes­ség­gel – néhol 115 km/h-val – köz­le­ke­dett Sop­ron bel­te­rü­le­tén, eköz­ben több autót inten­zív féke­zés­re kény­sze­rí­tett, majd a mel­let­te hala­dó rend­őr­au­tó irá­nyá­ba kor­má­nyoz­va jár­mű­vét annak nekiütközött.

Ami­kor egy köz­le­ke­dé­si szi­tu­á­ci­ó­ban a gép­ko­csi meg­állt, és a rend­őrök kör­be­ke­rí­tet­ték, két rend­őr gya­lo­go­san meg­kö­ze­lí­tet­te az elkö­ve­tő autó­ját, aki ekkor neki­to­la­tott a rend­őr­au­tó­nak, majd nagy sebes­ség­gel meg­in­dult előre úgy, hogy köz­ben a jár­mű­ve elé álló rend­őrt elütöt­te, aki a motor­ház­te­tő­re, majd az útbur­ko­lat­ra esett.

A szán­dé­ko­san elő­idé­zett ütkö­zé­sek követ­kez­té­ben a szol­gá­la­ti gép­ko­csik­ban közel 2 mil­lió forint kár kelet­ke­zett, míg az elütött rend­őr 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A nyo­mo­zó ügyész­ség hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak­kal, súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­té­vel, köz­úti veszé­lyez­te­tés­sel, továb­bá nagyobb kárt okozó ron­gá­lás­sal és köz­ok­irat hami­sí­tás­sal vádol­ja a férfit.

Vád­ira­tá­ban az ügyész­ség arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság a jelen­leg is letar­tóz­ta­tás­ban lévő ter­hel­tet ítél­je hal­ma­za­ti bün­te­té­sül vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, hatá­ro­zott ideig tartó jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás­ra és Magyar­or­szág terü­le­té­ről tör­té­nő kiutasításra.

Az ügy­ben koráb­ban kiadott köz­le­mény itt: https://ugyeszseg.hu/letartoztatasban-egy-bosnyak-ferfi-aki-elutotte-az-intezkedo-rendort-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye/

A fotók a bizo­nyí­tá­si kísér­le­ten készültek.