Főoldal » Hírek » Egy nő elvitte az udvaron játszó hároméves gyermeket - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy 44 éves nő ellen sze­mé­lyi sza­bad­ság meg­sér­té­sé­nek bűn­tet­te miatt. Az elkö­ve­tő 2021. máju­sá­ban, este, Mis­kol­con, egy lakó­ház udva­rán szü­lői fel­ügye­let nél­kül ját­szó három­éves gyer­me­ket a kerí­té­sen átemel­ve kivet­te, majd a laká­sá­ra vitte.

A vád­irat sze­rint a vád­lott kóros elme­ál­la­po­tú, kór­há­zi elbo­csá­tá­sát köve­tő­en pszi­chi­át­ri­ai jel­le­gű gyógy­sze­re­it nem szedte.

2021. május köze­pén, az esti órák­ban Mis­kol­con, egy csa­lá­di házas öve­zet­ben sétált, ami­kor ész­re­vet­te az egyik ház udva­rán szü­lői fel­ügye­let nél­kül ját­szó három­éves fiú­gyer­me­ket. Téve­sen azt fel­té­te­lez­te, hogy ez a gyer­mek azo­nos a tőle koráb­ban a gyám­ha­tó­ság által elvett fiú­gyer­me­ké­vel, ezért elha­tá­roz­ta, hogy magá­val viszi és együtt fog­nak élni. Meg­szó­lí­tot­ta a kis­fi­út, hogy szeretne-e vele elmen­ni, aki igen­nel felelt, ekkor a nő a kerí­té­sen átemel­te, elment vele egy köze­li busz­meg­ál­ló­ba, ahon­nan a menet­rend­sze­rű járat­tal mis­kol­ci laká­sá­ra vitte, ott­ho­ná­ban a gyer­me­ket meg­etet­te és lefürdette.

A gyer­mek édes­any­ja fia eltű­né­sé­ről érte­sí­tet­te a rend­őr­sé­get. A rend­őrök intéz­ke­dé­sük során az éjsza­kai órák­ban a gyer­mek édes­any­já­val együtt meg­je­len­tek a vád­lott laká­sá­nál. A nő ajtót nyi­tott, de mivel ész­lel­te, hogy rend­őrök áll­nak ott, azon­nal becsap­ta és kulcs­ra zárta az ajtót, viszont több­szö­ri, nyo­ma­té­kos fel­szó­lí­tás­ra been­ged­te a rend­őrö­ket, ille­tő­leg a gyer­me­ket átad­ta az édesanyjának.

Az ügyész­ség a bün­tet­len elő­éle­tű vád­lott vonat­ko­zá­sá­ban a fenn­ál­ló bün­tet­he­tő­sé­get kizá­ró okra tekin­tet­tel fel­men­té­sé­re tett indít­ványt, azon­ban a bűn­is­mét­lés lehe­tő­sé­ge miatt kény­szer­gyógy­ke­ze­lé­sé­nek elren­de­lé­sét kezdeményezte.