Főoldal » Hírek » Egy részeg vendég miatt összeverték a presszóst - a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Mis­kol­ci Járá­si Ügyész­ség vádat emelt két fia­tal­ko­rú 16 éves férfi, és egy 19 éves ellen súlyos testi sér­tés bűn­tet­te miatt, akik egy presszóst bántalmaztak. 

A vád­irat sze­rint a vád­lot­tak test­vé­rek, és 2020. feb­ru­ár hónap köze­pén Mis­kolc bel­vá­ro­sá­ban egy presszó kert­he­lyi­sé­gé­ben más sze­mé­lyek­kel együtt szó­ra­koz­tak, sze­szes­italt fogyasztottak.

A ven­dég­lá­tó­hely tulaj­do­no­sa ész­lel­te, hogy a vád­lot­tak­kal együtt lévő férfi rend­kí­vül leit­ta­so­dott, ezért szólt nekik, hogy vigyék el onnan.

Ezt nem tet­ték meg, így a presszós és a vád­lot­tak között szó­vál­tás ala­kult ki, miköz­ben a férfi az egyik fia­tal­ko­rú vád­lot­tat pró­bál­ta kitol­ni a terasz­ról. Ő azon­ban ellen­állt és a sér­tet­tet két­szer fejen ütöt­te. Ezután a vita foly­ta­tó­dott, a sér­tett a vád­lot­tak irá­nyá­ba indult, mire a másik fia­tal­ko­rú hátul­ról meg­fog­ta, és három­szor a feje irá­nyá­ba ütött, az egyik ütés elta­lál­ta. Eköz­ben a sér­tet­tet első eset­ben meg­ütő vád­lott is ököl­lel bán­tal­maz­ta újra a fér­fit, aki a föld­re esett.

A föl­dön fekvő sér­tet­tet ezután a fel­nőtt korú társa egy­szer fejen ütöt­te, majd az egyik fia­tal­ko­rú is, illet­ve kör­be­áll­ták és több­ször megrugdosták.

A bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben a férfi az arc és az orr zúzó­dá­sá­val, vala­mint a láb­szár­cson­tok több­szö­rös töré­sé­vel járó 8 napon túl gyó­gyu­ló sérü­lést szen­ve­dett el, amely követ­kez­té­ben mara­dan­dó fogya­té­kos­ság ala­kult ki.

A vád­lot­tak bün­tet­len elő­éle­tű­ek. Az ügyész­ség – tár­gya­lás mel­lő­zé­sé­vel – bün­te­tő­vég­zés­ben a fel­nőtt korú vád­lot­tal szem­ben fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tést, a fia­tal­ko­rú­ak­kal szem­ben pedig köz­ér­de­kű munka bün­te­tést indítványozott.