Főoldal » Hírek » Egy ütéssel okozott életveszélyes sérülést - VIDEÓVAL - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A vád sze­rint egy 29 éves férfi egy zug­lói busz­pá­lya­ud­va­ron, szó­vál­tást köve­tő­en olyan erő­vel ütött meg egy másik fér­fit, hogy az elesett, a feje nagy erő­vel az asz­falt­hoz csa­pó­dott és azon­nal esz­mé­le­tét vesztette.

A vád­irat sze­rint a vád­lott - egy 29 éves férfi - 2020. ápri­lis 7-én az esti órák­ban a XIV. kerü­let, Mexi­kói úton lévő busz­pá­lya­ud­va­ron oda­lé­pett a sér­tett fér­fi­hoz és annak tár­sa­sá­gá­hoz, és tőlük pénzt, illet­ve ciga­ret­tát kért. A sér­tett tár­sa­sá­ga nem tett ele­get a vád­lott kéré­sé­nek, hanem meg­kér­ték, hogy távozzon.

A vád­lott pár perc múlva vissza­tért, és ekkor már egyre tola­ko­dób­ban, indu­la­to­sab­ban kérte a sér­tet­tet, hogy adjon neki ciga­ret­tát. Tola­ko­dó maga­tar­tá­sa miatt közte és a sér­tett között ekkor már szó­vál­tás ala­kult ki, amely­nek során a sér­tett kis erő­vel meg­lök­te a vád­lot­tat. Erre a vád­lott a vád sze­rint ököl­lel fejen ütöt­te a fér­fit, aki az ütés ere­jé­től elvesz­tet­te egyen­sú­lyát, hanyatt esett, a feje nagy erő­vel az asz­falt­hoz csa­pó­dott és azon­nal esz­mé­le­tét vesztette.

A vád­lott meg­pró­bált elme­ne­kül­ni, azon­ban őt a sér­tett tár­sa­sá­gá­ban tar­tóz­ko­dók a rend­őrök kiér­ke­zé­sig a hely­szí­nen vissza­tar­tot­ták, illet­ve ők hív­tak men­tőt a sér­tett­hez is.

A sér­tett által elszen­ve­dett fej­sé­rü­lés élet­ve­szé­lyes volt.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bün­te­tett fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Fővá­ro­si Tör­vény­szék­re, vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés kisza­bá­sát indítványozva.