Ugrás a tartalomra
Főoldal » Hírek » Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség » Egyházi épületről bontotta a rézlemezt a férfi - Fotóval - a Győr-Moson-Sopron Megyei Főügyészség sajtóközleménye

Egy győri egy­há­zi épü­let réz víz­el­ve­ze­tő leme­zét bon­tot­ta egy paj­szer­rel a férfi, mikor azt ész­re­vé­ve az egyik alkal­ma­zott fotóz­ni kezdte.

Az egy­ház­me­gyei ingat­lan az elkö­ve­tés idő­pont­já­ban, idén nyá­ron fel volt áll­vá­nyoz­va – fel­újí­tás miatt a Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tá­nak tény­ál­lá­sa sze­rint. a férfi erre mászott fel azért, hogy a réz víz­el­ve­ze­tő lemezt az épü­let­ről leszed­je és eltulajdonítsa.

Ezt tapasz­tal­va egy járó­ke­lő becsen­ge­tett az épü­let­be, mire kijött egy alkal­ma­zott, majd az áll­vány alól meg is örö­kí­tet­ték a férfi cselekményét.

Az elkö­ve­tő 45.000 forint kárt oko­zott a réz­le­mez lefe­szí­té­sé­vel és ösze­haj­to­ga­tá­sá­val. Végül üres kéz­zel távo­zott a hely­szín­ről. Lopás miatt vele szem­ben két év sza­bad­ság­vesz­tés is kiszabható.

Az ügy­ben a nyo­mo­zást a Győri Rend­őr­ka­pi­tány­ság foly­tat­ta le, érde­mi dön­tést pedig vár­ha­tó­an a Győri Járás­bí­ró­ság fog hozni.