Főoldal » Hírek » Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség » Eldurvult családi vita során szúrta meg a hátán a rokonát egy férfi – a Hajdú-Bihar Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a roko­nát egy hegyes esz­köz­zel meg­szúr­ta a hátán.

A vád­irat sze­rint a vád­lott és annak csa­lád­tag­jai - az édes­ap­ja, illet­ve a sógo­ra, vala­mint a sér­tett - egy deb­re­ce­ni csa­lá­di ren­dez­vé­nyen vol­tak 2022. júni­us 25-én, éjsza­ka. Vala­mennyi­en sze­szes italt fogyasz­tot­tak és az alko­hol hatá­sá­ra a vád­lott és az édes­ap­ja között vita támadt, amely tett­le­ges­sé­gig fajult. Az apa ennek során rátá­madt a fiára, azon­ban a sér­tett meg­pró­bál­ta meg­aka­dá­lyoz­ni a tény­le­ges bán­tal­ma­zást, ezért közé­jük állt és az apát elhúz­ta a fia köze­lé­ből. Ennek során azon­ban a fel­dü­hö­dött vád­lott egy hegyes esz­köz­zel a neki hát­tal álló sér­tet­tet a gerin­ce mel­lett meg­szúr­ta, majd elfu­tott a helyszínről.

A sér­tett­nek a szú­rás követ­kez­té­ben 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se kelet­ke­zett, azon­ban fenn­állt a reá­lis lehe­tő­sé­ge élet­ve­szé­lyes sérü­lés kiala­ku­lá­sá­nak is. A vád­lott ennek veszé­lyét fel­is­mer­te, cse­lek­mé­nyét ebbe bele­nyu­god­va követ­te el.

A Hajdú-Bihar Vár­me­gyei Főügyész­ség a sza­bad­lá­bon véde­ke­ző vád­lott ellen élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt emelt vádat a Deb­re­ce­ni Tör­vény­szé­ken. A főügyész­ség a vád­irat­ban azt indít­vá­nyoz­ta, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és ren­del­je el a párt­fo­gó fel­ügye­le­tét. Amennyi­ben a vád­lott a bűnös­sé­gét az elő­ké­szí­tő ülé­sen beis­me­ri és lemond a tár­gya­lás­hoz való jogá­ról, a főügyész­ség a vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a tör­vény­szék a vád­lot­tat 2 év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je, mely­nek vég­re­haj­tá­sát 5 év pró­ba­idő­re füg­gessze fel.