Főoldal » Hírek » Életfogytig tartó szabadságvesztés kiszabását kezdeményezi az ügyészség a kőbányai bozótvágós gyilkosra - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség a bíró­ság­hoz 2020 augusz­tu­sá­ban érke­zett vád­ira­tá­val a 2019. decem­ber 31-óta elő­ze­tes fog­va­tar­tás­ban lévő, 20-as éve­i­ben járó férfi ellen ember­ölés bűn­tet­te, sze­xu­á­lis kény­sze­rí­tés bűn­tet­te és gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék 2021. feb­ru­ár 17-én kihir­de­tett első­fo­kú íté­le­té­vel a vád­lot­tat bűnös­nek mond­ta ki aljas cél­ból elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­te, sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te, vala­mint gyer­mek­por­nog­rá­fia bűn­tet­te miatt, ame­lyért őt hal­ma­za­ti bün­te­té­sül 20 év fegy­ház foko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés­re és 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítélte.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a vád­lott 2019 kará­cso­nyán egy csa­lá­di össze­jö­ve­telt köve­tő­en az éjje­li órák­ban az akkor 14. élet­évét még be nem töl­tött lány fél­test­vé­ré­vel, annak bele­egye­zé­sé­vel sze­xu­á­lis cse­lek­ményt végzett.

A vád­lott 2019. decem­ber 30-án, ami­kor a Buda­pest X. kerü­le­ti lakó­te­le­pen lévő albér­le­té­hez ért, fel­fi­gyelt egy ekkor szin­tén haza­ér­ke­ző 14 éves lány­ra, a későb­bi sér­tett gyer­me­ké­re. Ezután a saját bér­le­mé­nyé­be ment, ott alko­holt fogyasz­tott, majd magá­hoz vett egy 44 cm pen­ge­hosszú­sá­gú bozót­vá­gót, egy boxert, egy tőr­kést, egy bilin­cset, vala­mint egy gyors­kö­tö­zőt, és vissza­ment a 14 éves lány ott­ho­ná­hoz, ahová becsen­ge­tett. Az ajtót gyer­me­ke kér­le­lé­se elle­né­re a 42 éves anya kinyi­tot­ta, akire a vád­lott nyom­ban rátá­madt, a bozót­vá­gó kés­sel össze­szur­kál­ta, ami­től a sér­tett a föld­re esve erő­sen vérez­ni kez­dett. Ezt látva a vád­lott a lakás­ból elme­ne­kült. A sér­tett a hely­szí­nen elhunyt.

A vád­lot­tat más­nap a rend­őrök elfog­ták, a bér­le­mé­nyé­ben tar­tott ház­ku­ta­tás során mobil tele­fon­ján és lap­top­ján lány­gyer­me­ke­ket súlyo­san sze­mé­rem­sér­tő­en ábrá­zo­ló képe­ket talált a nyo­mo­zó hatóság.

Az első­fo­kú íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sabb minő­sí­tés meg­ál­la­pí­tá­sá­ért és súlyo­sabb bün­te­tés kisza­bá­sá­ért jelen­tett be fel­leb­be­zést, míg a védő az ember­ölés téves jogi minő­sí­té­se miatt, továb­bá a sze­xu­á­lis vissza­élés bűn­tet­te alóli fel­men­té­sért, vala­mint a bün­te­tés eny­hí­té­se cél­já­ból fel­leb­be­zett, míg a vád­lott nem élt fel­leb­be­zé­si jogával.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz eljut­ta­tott indít­vá­nyá­ban kez­de­mé­nyez­te, hogy a vád­lott ölési cse­lek­mé­nyét a másod­fo­kú bíró­ság minő­sít­se külö­nös kegyet­len­ség­gel elkö­ve­tett­nek is és a vád­lot­tat sújt­sa élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés  bün­te­tés­sel, a fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsá­tás idő­pont­já­nak meg­ha­tá­ro­zá­sá­val, vala­mint őt vég­le­ge­sen tilt­sa el min­den olyan fog­lal­ko­zás, vagy tevé­keny­ség vég­zé­sé­től, amely kere­té­ben 18. élet­évet be nem töl­tött sze­mély neve­lé­sét, fel­ügye­le­tét, gon­do­zá­sát, gyógy­ke­ze­lé­sét végez­né, illet­ve ilyen sze­méllyel hatal­mi, vagy befo­lyá­si viszony­ba állna.

A vád­lott a fel­lebb­vi­te­li tár­gya­lást letar­tóz­ta­tás­ban várja. 

A bűn­ügy­ben a koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi köz­le­mé­nyek itt olvashatóak:

https://ugyeszseg.hu/machetevel-olte-meg-a-gyermekeit-ved-anyat-a-fovarosi-fougyeszseg-vadirata-alapjan-elsofoku-itelet-szuletett