Főoldal » Hírek » Életfogytig tartó szabadságvesztést kér az ügyészség a rendőröket előre kitervelten, aljas célból megszurkáló férfival szemben - a Fővárosi Fellebbviteli Főügyészség sajtóközleménye

Egy rend­őrt nya­kon szúrt, és egy mási­kat is meg­tá­ma­dott az a férfi, akit a bíró­ság 17 év fegy­ház­bün­te­tés­re ítélt. Az ügyész­ség élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sát indítványozta. 

A Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség 2020 októ­be­ré­ben emelt vádat egy akkor 35 éves erdő­ker­te­si fér­fi­val szem­ben, akit a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szék előre kiter­vel­ten, aljas cél­ból, hiva­ta­los sze­mély sérel­mé­re és több ember ellen elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te, vala­mint hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt 17 év fegy­ház­bün­te­tés­re, 10 év köz­ügyek­től eltil­tás mel­lék­bün­te­tés­re ítél­te azzal, hogy a sza­bad­ság­vesz­tés 2/3 részé­nek kitöl­té­sét köve­tő napon bocsát­ha­tó fel­té­te­les szabadságra.

Az íté­le­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2020 janu­ár­já­ban a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló férfi – aki Erdő­ker­tes tele­pü­lést enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ta el – elha­tá­roz­ta, hogy meg­szö­kik. Az elkö­ve­tő arra hivat­ko­zás­sal, hogy meg­sé­rült, fel­hív­ta a rend­őr­sé­get és kérte a kór­ház­ba szál­lí­tá­sát. Úgy akart meg­szök­ni, hogy a rend­őrö­ket meg­öli, ezért egy rejt­ve hord­ha­tó­vá ala­kí­tott meg­éle­zett kést, vala­mint közel 1.000.000 forint­nyi meg­ta­ka­rí­tá­sát magá­hoz vette.

Az elkö­ve­tőt orvo­si ellá­tá­sát köve­tő­en a Váci Rend­őr­ka­pi­tány­ság két fős gép­ko­csi­zó jár­őre szál­lí­tot­ta vissza lakó­he­lyé­re, aki a tele­pü­lés köze­lé­ben a szol­gá­la­ti gép­jár­mű hátsó ülé­sén mel­let­te ülő rend­őr­nőt az ajtó­nak szo­rí­tot­ta és a ruhá­zat­ból elő­vett kés­sel két­szer nya­kon szúr­ta. A táma­dást ész­lel­te a jár­mű­vet veze­tő rend­őr ráfo­gott az elkö­ve­tő újabb szú­rás­ra len­dü­lő kezé­re és a késre, mely fogás­ból az elkö­ve­tő kisza­ba­dul­va meg­vág­ta a rend­őr ujját. A táma­dó rend­őr felé for­dult, és azért, hogy őt is meg­öl­je, fent­ről lefe­lé irá­nyu­ló kaszá­ló moz­du­lat­tal a nyaka felé szúrt, azon­ban a sér­tett hárí­tó moz­du­lat­ként felső tes­té­vel hátra moz­dult, így csak arcá­nak jobb olda­la sérült meg.

Ekkor a sér­tett ismé­tel­ten ráfo­gott a vád­lott csuk­ló­já­ra, miköz­ben a jármű hátsó ajta­já­hoz szo­rí­tott jár­őr­tár­sa, a rend­őr­nő, elő­vet­te a szol­gá­la­ti marok­lő­fegy­ve­rét, azon­ban annak csö­vé­re az elkö­ve­tő ráfo­gott és a jármű veze­tő­je felé irá­nyí­tot­ta azt, miköz­ben meg­pró­bál­ta a fegy­vert meg­sze­rez­ni. Végül a kitar­tó­an véde­ke­ző rend­őr­nő a fegy­ve­rét meg­tart­va, a bekö­tött biz­ton­sá­gi öv alól kibúj­va, az álló jár­őr­au­tó­ból kiszállt, fegy­ve­rét csőre töl­töt­te, majd a vád­lot­tat cse­lek­mé­nyé­nek abba­ha­gyá­sá­ra szó­lí­tot­ta fel, aki ekkor a kését átad­ta a férfi rendőrnek.

Ezt köve­tő­en érke­zett a hely­szín­re egy meg­erő­sí­tő járőr, aki­nek az egyik tagja meg­kí­sé­rel­te a vád­lot­tat meg­bi­lin­csel­ni, aki ennek során az intéz­ke­dő rend­őrt meg­rúg­ta, vál­lal, kéz­zel meg­lök­te, így aka­dá­lyoz­va az intéz­ke­dést. Ezután a rend­őrök föld­re vit­ték a vád­lot­tat és befe­jez­ték bilincselését.

A íté­let ellen az ügyész a vád­lott ter­hé­re, élet­fogy­tig tartó sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés kisza­bá­sá­ért fel­leb­be­zett azzal, hogy a bün­te­té­sé­ből csak 40 év eltel­té­vel legyen fel­té­te­les sza­bad­ság­ra bocsát­ha­tó. A vád­lott védő­je eny­hí­té­sért fellebbezett.

A Fővá­ro­si Fel­lebb­vi­te­li Főügyész­ség a Fővá­ro­si Íté­lő­táb­lá­hoz elő­ter­jesz­tett másod­fo­kú indít­vá­nyá­val az ügyé­szi fel­leb­be­zést fenn­tar­tot­ta, egy­ben kez­de­mé­nyez­te a védői fel­leb­be­zés elutasítását.

A vád­lott a másod­fo­kú eljá­rás befe­je­zé­sét letar­tóz­ta­tás­ban várja.

A bűn­ügy­höz kap­cso­ló­dó­an koráb­ban kiadott ügyész­sé­gi saj­tó­köz­le­mény itt olvasható:

https://ugyeszseg.hu/vademeles-a-ferfi-ellen-aki-meg-akarta-olni-a-rendoroket-a-kozponti-nyomozo-fougyeszseg-sajtokozlemenye-fotokkal-videoval/