Főoldal » Hírek » Központi Nyomozó Főügyészség » Vádemelés a férfi ellen, aki meg akarta ölni a rendőröket -a Központi Nyomozó Főügyészség sajtóközleménye fotókkal, videóval

Az ügy­ben a Buda­pes­ti Regi­o­ná­lis Nyo­mo­zó Ügyész­ség előre kiter­vel­ten, hiva­ta­los sze­mély és több ember sérel­mé­re elkö­ve­tett ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te és hiva­ta­los sze­mély elle­ni erő­szak bűn­tet­te miatt emelt vádat a Buda­pest Kör­nyé­ki Tör­vény­szé­ken.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint 2020 janu­ár­já­ban a bűn­ügyi fel­ügye­let hatá­lya alatt álló Pest megyei férfi – aki lakó­he­lyét enge­dély nél­kül nem hagy­hat­ta el – elha­tá­roz­ta, hogy meg­szö­kik. A férfi arra hivat­ko­zás­sal, hogy meg­sé­rült, fel­hív­ta a rend­őr­sé­get és kérte, hogy szál­lít­sák kór­ház­ba. A szö­kést úgy kíván­ta meg­va­ló­sí­ta­ni, hogy az őt kísé­rő rend­őrö­ket meg­öli, ezért egy rejt­ve hord­ha­tó­vá ala­kí­tott kiéle­zett kést, vala­mint forint­ban és euró­ban tar­tott, közel egy mil­lió forin­tos meg­ta­ka­rí­tá­sát magá­hoz vette.

A vád­lot­tat az orvo­si ellá­tást köve­tő­en a Váci Rend­őr­ka­pi­tány­ság állo­má­nyá­ba tar­to­zó jár­őrök szál­lí­tot­ták vissza lakó­he­lyé­re, aki annak köze­lé­ben a szol­gá­la­ti gép­ko­csi hátsó ülé­sén mel­let­te ülő rend­őr őrmes­tert az ajtó­nak szo­rí­tot­ta, és a ruhá­za­tá­ból elő­vett kés­sel két­szer nya­kon szúr­ta.

A táma­dást ész­le­lő rend­őr főtörzs­őr­mes­ter a veze­tő ülés­ről hátra for­dul­va ráfo­gott az elkö­ve­tő – a sér­tett nyaka irá­nyá­ba har­ma­dik alka­lom­mal len­dí­tett – kezé­re és a késre, amely fogás­ból kisza­ba­dul­va a férfi meg­vág­ta a rend­őr ujja­it. A vád­lott ezt köve­tő­en a veze­tő felé for­dult, és azért, hogy őt is meg­öl­je, fent­ről lefe­lé irá­nyu­ló kaszá­ló moz­du­lat­tal a nyaka irá­nyá­ba szúrt, azon­ban a sér­tett ezt ész­lel­ve fel­ső­tes­té­vel hátra moz­dult, így csak arcá­nak jobb olda­la sérült.

Miköz­ben a rend­őr főtörzs­őr­mes­ter ismé­tel­ten ráfo­gott a vád­lott csuk­ló­já­ra, a még min­dig a gép­jár­mű ajta­já­hoz szo­rí­tott rend­őr őrmes­ter elő­vet­te a szol­gá­la­ti marok­lő­fegy­ve­rét, azon­ban a vád­lott ráfo­gott a fegy­ver csö­vé­re, azt a főtörzs­őr­mes­ter felé irá­nyí­tot­ta és köz­ben meg­pró­bál­ta a fegy­vert elven­ni.

Végül a kitar­tó­an véde­ke­ző rend­őr őrmes­ter a fegy­ve­rét meg­tart­va – a bekö­tött biz­ton­sá­gi öv alatt kibúj­va – kiszállt a gép­ko­csi­ból, a fegy­ve­rét csőre töl­töt­te, majd fel­szó­lí­tot­ta a vád­lot­tat a cse­lek­mény abba­ha­gyá­sá­ra.

A vád­lott a nyo­mo­zás során nem tett val­lo­mást.

A nyo­mo­zó ügyész­ség vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a bíró­ság – a letar­tóz­ta­tás­ban lévő – 35 éves vád­lot­tat ítél­je élet­fogy­tig tartó, fegy­ház­fo­ko­za­tú sza­bad­ság­vesz­tés bün­te­tés­re, és íté­le­té­ben rög­zít­se, hogy leg­ko­ráb­ban 35 év kitöl­té­se után bocsát­ha­tó fel­té­te­le­sen sza­bad­ság­ra.

A kap­cso­ló­dó videó anyag letölt­he­tő innen.