Főoldal » Hírek » Ellopta, majd összetörte a lopott autót, ráadásként hamisan vádolta az autó tulajdonosát – fotóval – a Somogy Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Nagy­atá­di Járá­si Ügyész­ség lopás bűn­tet­te, ittas jár­mű­ve­ze­tés vét­sé­ge és hamis vád bűn­tet­te miatt emelt vádat azzal a húszas éve­i­ben járó, több­szö­rö­sen bün­te­tett elő­éle­tű fér­fi­val és idő­sebb tár­sá­val szem­ben, akik ittas álla­pot­ban ran­da­lí­roz­tak egy lopott autóval.

A vád lénye­ge sze­rint a férfi és társa 2023 feb­ru­ár­já­ban Csur­gón ita­loz­tak, ami­kor elha­tá­roz­ták, hogy gép­ko­csit fog­nak lopni. A vád­lot­tak talál­tak is egy köz­te­rü­le­ten leál­lí­tott autót, mely­ben a tulaj­do­no­sa – a sze­mé­lyes ira­tai és bank­kár­tyá­ja mel­lett – az indí­tó­kul­csot is bent hagyta.

Ezután mind­ket­ten beszáll­tak a lopott gép­ko­csi­ba, amit a fia­ta­labb vád­lott Somogy­szob­ra veze­tett, ahol a rend­őrök szi­ré­náz­va akar­ták ellen­őriz­ni. A férfi ki akar­ta vonni magát, ezért gyor­sí­ta­ni kez­dett, azon­ban ittas­sá­ga miatt az egyik kanyar­ban kisod­ró­dott, és az út mel­lett lévő beton­kor­lát­nak ütkö­zött. A bal­eset során sze­mé­lyi sérü­lés ugyan nem tör­tént, de a lopott jár­mű­ben több mint 1 mil­lió forint kár keletkezett.

A bal­eset után a rend­őrök a hely­szí­nen iga­zol­tat­ták a vád­lot­ta­kat, mely­nek során a gép­ko­csit veze­tő férfi – aki­nek egyéb­ként soha nem volt veze­tői enge­dé­lye – az autó tény­le­ges tulaj­do­no­sá­nak irat­tar­tó­ját adta át a jár­őrök­nek azért, hogy a sér­tett ellen indul­jon bün­te­tő­el­já­rás, ami­vel hami­san vádol­ta őt bűn­cse­lek­mény elkö­ve­té­sé­vel. Az intéz­ke­dő rend­őrök azon­ban a társa köz­re­mű­kö­dé­sé­vel meg­ál­la­pí­tot­ták a vád­lott valós sze­mély­azo­nos­sá­gát, majd őri­zet­be vették.

Az ügyész­ség a Nagy­atá­di Járás­bí­ró­ság­ra benyúj­tott vád­ira­tá­ban az azóta is letar­tóz­ta­tás­ban lévő, több­szö­rös vissza­eső­nek minő­sü­lő fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tés, köz­ügyek­től és jár­mű­ve­ze­tés­től eltil­tás, míg tár­sá­val szem­ben elzá­rás kisza­bá­sá­ra tett indítványt.

A fény­ké­pet a Nagy­atá­di Rend­őr­ka­pi­tány­ság készí­tet­te a lopott autó­val elszen­ve­dett köz­úti bal­eset hely­szí­ni szemléjén.

A lopott autó összetörve a baleset helyszínén.