Főoldal » Hírek » Elnézte a lehajtót, baleset lett a vége – videóval – a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Győri Járá­si Ügyész­ség vádat emelt egy kami­on­so­főr­rel szem­ben, aki elnéz­te az autó­pá­lya lehaj­tó­ját, sza­bály­ta­la­nul tért vissza a for­gal­mi sávba, és ezzel bal­ese­tet oko­zott. 

A Győri Járá­si Ügyész­ség vád­ira­ta sze­rint az 54 éves férfi 2023 feb­ru­ár­já­ban kami­on­já­val az M1-es autó­pá­lyán haladt Moson­ma­gyar­óvár tér­sé­gé­ben, Győr irá­nyá­ba. Köz­le­ke­dé­se során a vád­lott figyel­met­len­sé­ge miatt elnéz­te a lehaj­tót, és már kiso­rolt a for­gal­mi sáv­ból, mikor ész­lel­te, hogy nem itt sze­ret­né elhagy­ni az autó­pá­lyát. Ekkor sza­bály­ta­la­nul, hir­te­len kor­mány­moz­du­lat­tal vissza­kor­má­nyoz­ta a már las­su­ló jár­mű­vét a külső for­gal­mi sávba. Erre már nem tudott rea­gál­ni az ott hala­dó len­gyel sér­tett, és az álta­la veze­tett kami­on­nal a ter­helt jár­mű­vé­nek hátul­já­nak ütközött.

A bal­eset­ben sér­tett súlyos, nyolc napon túl gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket szenvedett.

A ter­helt ellen az ügyész­ség köz­úti bal­eset gon­dat­lan oko­zá­sa miatt emelt vádat, mely bűn­cse­lek­mény bün­te­té­si téte­le egy évig ter­je­dő sza­bad­ság­vesz­tés, vala­mint indít­vá­nyoz­ta, hogy a bíró­ság a vád­lot­tat hatá­ro­zott időre tilt­sa el a járművezetéstől.

A kame­ra­fel­vé­te­lén lát­ha­tó, a bal­eset, ahogy a ter­helt vissza­tér az autó­pá­lyá­ra. A fel­vé­tel az aláb­bi lin­ken tekint­he­tő meg:

https://www.facebook.com/ugyeszseg/videos/959473272266924/