Főoldal » Hírek » Előbb megverték, megalázták, majd elvették a sértettől az értékeit - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A fel­fegy­ver­kez­ve, cso­por­to­san elkö­ve­tett önbí­rás­ko­dás bűn­tet­te és aljas indok­ból elkö­ve­tett  súlyos testi sér­tés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt indult ügy­ben a Komá­ro­mi Járá­si Ügyész­ség vád­ira­tot nyúj­tott be azzal a letar­tóz­ta­tás­ban lévő két fér­fi­val és egy nővel szem­ben, akik a drog helyett átadott kén­por miatt aláz­ták meg és bán­tal­maz­ták a sér­tet­tet.

Az elkö­ve­tők letar­tóz­ta­tá­sá­nak elren­de­lé­sé­ről a https://ugyeszseg.hu/tartozas-es-kenpor-miatt-bantalmaztak-a-sertettet/ olda­lon adott ki köz­le­ményt az ügyész­ség.

A vád­irat sze­rint a sér­tett pénz­zel tar­to­zott a két férfi elkö­ve­tő­nek, akik­kel meg­be­szél­te, hogy drog­gal fizet nekik, azon­ban ehe­lyett MSM nevű anya­got adott át. Az elkö­ve­tők ezért meg­be­szél­ték, hogy a sér­tet­tet „meg­lec­kéz­te­tik”, a jogos­nak vélt köve­te­lé­sük érvé­nye­sí­té­se érde­ké­ben meg­ve­rik.

Az elkö­ve­tők 2020. júli­us 19-én az esti órák­ban rávet­ték a sér­tet­tet, hogy autó­val men­jen velük a Komá­rom hatá­rá­ban lévő föld­út­ra. A két férfi a gép­ko­csi­ból kihúz­ta a sér­tet­tet, akit test­szer­te ütle­gel­tek, miköz­ben 10.000,- Ft-ot és egy tele­font köve­tel­tek tőle. A sér­tett bán­tal­ma­zá­sát a nő a  tele­fon­já­val rög­zí­tet­te, miköz­ben arra hívta fel sér­tet­tet, hogy „könyö­rögj az éle­te­dért!”, és a tár­sa­it biz­tat­ta. A két férfi egy gödör­be nyom­ta sér­tet­tet, aki­nek a szá­já­ba a sér­tett által elő­ző­leg nekik átadott fehér port töl­töt­tek, majd nagy erő­vel, test­szer­te meg­ütöt­ték, meg­rug­dos­ták.

Az elkö­ve­tők a sér­tett meg­fé­lem­lí­té­se cél­já­ból a gödör mellé készí­tet­tek egy zsá­kot, az egyik férfi base­ball ütő­vel a sér­tet­tet meg­ölés­sel fenye­get­te. Az elkö­ve­tők a sér­tet­től elvet­tek 6.000,- Ft kész­pénzt, 1 db feke­te színű base­ball sap­kát és 1 db 70.000,- Ft érté­kű mobil­te­le­font. A komá­ro­mi rend­őrök a sér­tet­től elvett sap­kát és tele­font lefog­lal­ták.

Az elkö­ve­tők a sér­tett­nek 8 napon belül gyó­gyu­ló sérü­lé­se­ket okoz­tak, a szem­tá­jé­kot ért beha­tás alkal­mas volt súlyo­sabb sérü­lés oko­zá­sá­ra.

Az ügyész­ség a benyúj­tott vád­irat­ban arra tett indít­ványt, hogy a Komá­ro­mi Járás­bí­ró­ság az elkö­ve­tő­ket vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra ítél­je, vala­mint a lefog­lalt base­ball ütőt koboz­za el.