Főoldal » Hírek » Előkészítő ülésen kettő év börtönbüntetésre ítélték az embercsempészt

A Tatai Járá­si Ügyész­ség­nek az ember­csem­pé­szés bűn­tet­te miatt indult ügy­ben benyúj­tott vád­ira­ta alap­ján a Tatai Járás­bí­ró­ság kettő év bör­tön­bün­te­tés­re, négy év kiuta­sí­tás­ra ítél­te azt az ukrán állam­pol­gár­sá­gú fér­fit, aki viet­ná­mi­a­kat akart a magyar-osztrák állam­ha­tá­ron gép­jár­mű­vé­vel átvinni. 

A vád­eme­lés­ről a https://ugyeszseg.hu/az-embercsempeszeshez-hasznalt-gepjarmu-elkobzasat-is-inditvanyozta-az-ugyeszseg/ olda­lon adott ki saj­tó­köz­le­ményt az ügyészség.

A vád­irat sze­rint a férfi 2019. szep­tem­ber 13-án éjjel, Magyar­or­szá­gon az álta­la veze­tett, ukrán honos­sá­gú sze­mély­gép­ko­csi­ba fel­vett öt, hazánk­ban tar­tóz­ko­dá­si enge­déllyel nem bíró viet­ná­mi állam­pol­gárt, akik Német­or­szág­ba kíván­tak eljut­ni. A férfi szán­dé­ko­san segít­sé­get nyúj­tott a viet­ná­mi­ak­nak a magyar-osztrák állam­ha­tár enge­dély nél­kü­li átlé­pé­sé­hez úgy, hogy őket Magyar­or­szág terü­le­tén keresz­tül Auszt­ria felé az M1 autó­pá­lyán gép­ko­csi­val szál­lí­tot­ta. A vád­lott által veze­tett gép­ko­csit 2019. szep­tem­ber 13-án 10 óra 40 perc­kor az M1 autó­pá­lya 67-es km szel­vé­nyé­ben a rend­őrök ellen­őriz­ték, és a csem­pé­szést leleplezték.

A bíró­ság a mai napon elő­ké­szí­tő ülést tar­tott az ügy­ben, ame­lyen az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra fér­fit kettő év bör­tön­bün­te­tés­re ítél­te, továb­bá négy évre Magyar­or­szág terü­le­té­ről kiuta­sí­tot­ta. A csem­pé­szett sze­mé­lyek szál­lí­tá­sá­hoz hasz­nált sze­mély­gép­ko­csi tekin­te­té­ben meg­ál­la­pí­tot­ta az ügyész­ség és a bíró­ság, hogy az nem az elkö­ve­tő tulaj­do­na, ezért azt a bíró­ság nem elko­boz­ta, hanem a tulaj­do­no­sá­nak kiad­ni rendelte.

Az íté­le­tet az ügyész tudo­má­sul vette, a vád­lott és védő eny­hí­té­sért jelen­tett be fellebbezést.

Az íté­let kihir­de­té­sét köve­tő­en az ügyész­ség indít­vá­nyá­ra a bíró­ság a férfi letar­tóz­ta­tá­sát fenntartotta.