Főoldal » Archív » Előzetes letartóztatás közösség tagja elleni erőszak bűntette miatt

Az egyik gya­nú­sí­tott a magá­val vitt 50 cm-es vas­cső­vel meg­ron­gál­ta az egyik csa­lád­tag utcán par­ko­ló sze­mély­gép­ko­csi­ját, hátsó szél­vé­dő­jét és az egyik abla­kát kitör­te, addig a másik gya­nú­sí­tott a magá­val vitt kan­ná­ból a ház utcá­ra néző abla­kát és kör­nyé­két gyú­lé­kony anyag­gal lelo­csol­ta. A ház­ban lakó sze­mé­lyek a zajra fel­éb­red­tek, és ami­kor kimen­tek az utcá­ra, őket a gya­nú­sí­tot­tak élet­ve­szé­lye­sen meg­fe­nye­get­ték, majd a hely­szín­ről elfu­tot­tak. A gya­nú­sí­tot­tak kihí­vó­an közös­ség elle­nes cse­lek­mé­nyü­ket a csa­lád roma etni­kum­hoz való tar­to­zá­sa miatt követ­ték el, a cse­lek­mé­nyük alkal­mas volt arra, hogy
a sér­tet­tek­ben ria­dal­mat keltsen.
A Békés Megyei Főügyész­ség sajtóközleménye