Főoldal » Hírek » Előzmény nélkül ütötték, rúgták a sértetteket - a Komárom-Esztergom Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Komárom-Esztergom Megyei Főügyész­ség élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­te és más bűn­cse­lek­mény miatt vádat emelt azzal a két fér­fi­val szem­ben, akik tavaly októ­ber­ben ok és előz­mény nél­kül bán­tal­maz­tak két ukrán állam­pol­gár­sá­gú sér­tet­tet.

A vád­ira­ti tény­ál­lás lénye­ge sze­rint a két férfi és az ukrán sér­tet­tek 2021. októ­ber 11-én, este együtt ita­loz­tak Toko­dal­tá­rón. Haza indul­tak, majd egy kivi­lá­gí­tat­lan, sötét utcá­ba érve az egyik vád­lott ok és előz­mény nél­kül, hir­te­len ököl­lel arcul ütöt­te az egyik ukrán fér­fit, aki ettől a föld­re zuhant és a feje az asz­falt­hoz csa­pó­dott. Ezt köve­tő­en a másik vád­lot­tal együtt több­ször  meg­rúg­ták a föl­dön fekvő sér­tet­tet. Az előz­mény nél­kül táma­dó férfi a másik ukrán fér­fit is ököl­lel arcul ütöt­te, aki szin­tén a föld­re esett.

Az első­ként bán­tal­ma­zott sér­tett­nek a rúgá­sok­tól sérü­lé­se nem kelet­ke­zett, azon­ban az ököl­üté­sek követ­kez­té­ben a fején élet­ve­szé­lye­sen meg­sé­rült. A másik ukrán férfi a bán­tal­ma­zás követ­kez­té­ben könnyű sérü­lé­se­ket szen­ve­dett.

A főügyész­ség a táma­dást kez­de­mé­nye­ző fér­fi­val szem­ben élet­ve­szélyt okozó testi sér­tés bűn­tet­té­nek elkö­ve­té­se, a másik elkö­ve­tő­vel szem­ben garáz­da­ság vét­sé­ge miatt nyúj­tott be vád­ira­tot a Tata­bá­nyai Tör­vény­szék­re.

A főügyész­ség a vád­irat­ban indít­ványt tett arra, hogy a tör­vény­szék a táma­dó fér­fi­val szem­ben fegy­ház­bün­te­tést szab­jon ki, továb­bá tilt­sa el őt a köz­ügyek gya­kor­lá­sá­tól, a tár­sát fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re ítél­je és álla­pít­sa meg, hogy párt­fo­gó fel­ügye­let alatt áll.