Főoldal » Hírek » Fővárosi Főügyészség » Felfüggesztett börtönre ítélték a szülész-nőgyógyászt -az ügyészség fellebbez - a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

Öt eset­ben kért jog­ta­lan előnyt a szak­or­vos, a Fővá­ro­si Főügyész­ség fel­leb­bez, hogy letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re ítél­jék másodfokon.

A vád­irat lénye­ge sze­rint a vád­lott - egy het­ven­négy éves férfi - szülész-nőgyógyász szak­or­vos­ként dol­go­zott egy buda­pes­ti egész­ség­ügyi intéz­mény­ben. A férfi az egyéb­ként a tár­sa­da­lom­biz­to­sí­tás által finan­szí­ro­zott ellá­tás kere­té­ben nyúj­tott szülész-nőgyógyászati beavat­ko­zá­so­kért 2014-2017. között öt ellá­tott­já­tól pénzt kért és egyes ese­tek­ben kapott is. Elő­for­dult, hogy az orvos a beteg által önként vagy kérés­re adott össze­get kevesellte.

A Fővá­ro­si Főügyész­ség 5 rend­be­li üzlet­sze­rű­en elkö­ve­tett vesz­te­ge­tés elfo­ga­dá­sá­nak bűn­tet­te miatt emelt vádat az orvos ellen.

A bíró­ság – túl­nyo­mó részt a vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint, annak meg­fe­le­lő tör­vé­nyi minő­sí­tés­sel – bűnös­nek mond­ta ki a fér­fit és őt 1 év 6 hónap – vég­re­haj­tá­sá­ban 4 évre fel­füg­gesz­tett – bör­tön­bün­te­tés­re, 1 mil­lió forint pénz­bün­te­tés­re ítél­te, vala­mint 80 ezer forint ere­jé­ig vagyon­el­kob­zást is alkal­ma­zott vele szemben.

Az íté­let nem jog­erős, az ügyész­ség a vád­lott ter­hé­re, súlyo­sí­tá­sért, letöl­ten­dő bör­tön­bün­te­tés­re, köz­ügyek­től eltil­tás­ra és fog­lal­ko­zás­tól eltil­tás­ra íté­lés, vala­mint a vagyon­el­kob­zás össze­gé­nek eme­lé­se érde­ké­ben jelen­tett be fellebbezést.

A véde­lem elsőd­le­ge­sen fel­men­tés, másod­la­go­san eny­hí­tés érde­ké­ben élt perorvoslattal.