Főoldal » Hírek » Elsőfokú ítélet a Malév-ügyben – a Fővárosi Főügyészség sajtóközleménye

A Fővá­ro­si Főügyész­ség vád­ira­ta alap­ján, a több száz­mil­li­ós vagyo­ni hát­rányt okozó hűt­len keze­lé­si ügy­ben a Fővá­ro­si Tör­vény­szék első­fo­kú íté­le­tet hir­de­tett, amely­ben a Zrt. koráb­bi igaz­ga­tó­sá­gi elnö­két, és az egyik volt vezér­igaz­ga­tót is bűnös­nek mond­ta ki, és őket pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tett bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A Fővá­ro­si Főügyész­ség vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés kisza­bá­sá­ért, vala­mint har­ma­dik tár­suk bűnös­sé­gé­nek a meg­ál­la­pí­tá­sá­ért is fellebbezett.

A vád­irat sze­rint az ügy egyik vád­lott­ja, a MALÉV Zrt. egy­ko­ri igaz­ga­tó­sá­gi elnö­ke­ként, a vagyon­ke­ze­lői köte­les­sé­ge­i­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve, arra uta­sí­tot­ta vádlott-társait, a MALÉV Zrt. két akko­ri vezér­igaz­ga­tó­ját, hogy egy, az érde­kelt­sé­gé­be tar­to­zó cég­gel tanács­adói szer­ző­dé­se­ket kössenek.

A több­sé­gi tulaj­do­nos elnök uta­sí­tá­sá­nak meg­fe­le­lő­en, a másik két vád­lott a vagyon­ke­ze­lői köte­les­sé­ge­ik­re vonat­ko­zó sza­bá­lyo­kat meg­szeg­ve, 2007-2008. évek­ben, az ügy­ben sze­rep­lő cég­gel össze­sen három tanács­adói szer­ző­dést kötött, ame­lyek alap­ján a MALÉV Zrt. a későb­bi­ek­ben tény­le­ges tel­je­sí­tés nél­kül fizet­te ki a szer­ző­dé­sek­ben sze­rep­lő meg­bí­zá­si díjak össze­gét. Erre úgy kerül­he­tett sor, hogy az egyik vezér­igaz­ga­tó vád­lott valót­lan tar­tal­mú tel­je­sí­té­si iga­zo­lá­so­kat állí­tott ki a tény­le­ge­sen el nem vég­zett tanács­adói feladatokról.

A vád­lot­tak a fenti cse­lek­mé­nyük­kel a MALÉV Zrt.-nek össze­sen több mint 800 mil­lió Ft vagyo­ni hát­rányt okoztak.

A MALÉV Zrt. által átutalt pénz­össze­get ezt köve­tő­en az elnök és a valót­lan tel­je­sí­té­si iga­zo­lá­so­kat kiál­lí­tó vezér­igaz­ga­tó tovább­utal­tat­ta a saját érdek­kö­rük­be tar­to­zó cégek részé­re, ame­lyek azt az üzle­ti tevé­keny­sé­gük kere­té­ben felhasználták.

A Fővá­ro­si Tör­vény­szék a tár­gya­lá­sok ered­mé­nye­ként kihir­de­tett íté­le­té­ben a volt igaz­ga­tó­sá­gi elnö­köt - mint fel­buj­tót -, vala­mint a valót­lan tel­je­sí­té­si iga­zo­lá­so­kat is kiál­lí­tó volt ügy­ve­ze­tő igaz­ga­tót, külö­nö­sen jelen­tős vagyo­ni hát­rányt okozó, foly­ta­tó­la­go­san elkö­ve­tett hűt­len keze­lés bűn­tet­té­ben, vala­mint pénz­mo­sás bűn­tet­té­ben bűnös­nek mond­ta ki, és mind­két vád­lot­tat 2 év bör­tön­bün­te­tés­re, vala­mint 1.000.000 Ft pénz­bün­te­tés­re ítél­te. A bíró­ság a sza­bad­ság­vesz­tés vég­re­haj­tá­sát mind­két vád­lott ese­té­ben 4 év pró­ba­idő­re fel­füg­gesz­tet­te. A bíró­ság a vád­lot­ta­kat 5 évre eltil­tot­ta attól, hogy gaz­da­sá­gi tár­sa­ság veze­tő tiszt­ség­vi­se­lői legye­nek. Har­ma­dik vádlott-társukat a bíró­ság a vád alól bizo­nyí­tott­ság hiá­nyá­ban felmentette.

Az íté­let nem jog­erős, a Fővá­ro­si Főügyész­ség az elítélt vád­lot­tak ese­té­ben súlyo­sí­tá­sért, vég­re­haj­tan­dó sza­bad­ság­vesz­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sa, vala­mint a pénz­bün­te­tés össze­gé­nek meg­eme­lé­se érde­ké­ben fel­leb­be­zett, har­ma­dik, fel­men­tett tár­suk vonat­ko­zá­sá­ban pedig a bűnös­ség meg­ál­la­pí­tá­sá­ra és bün­te­tés kisza­bá­sá­ra irá­nyul az ügyé­szi fellebbezés.