Főoldal » Hírek » Eltiltás hatálya alatt, kábítószert fogyasztva vezetett, majd valótlanul a testvérének adta ki magát – a Tolna Vármegyei Főügyészség sajtóközleménye

A Szek­szár­di Járá­si Ügyész­ség hamis vád bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat egy 40 éves férfi ellen, aki tavaly tavasszal egy köz­úti iga­zol­ta­tás során valót­la­nul a test­vé­re ada­ta­it adta meg a rendőröknek.

A vád­ira­ti tény­ál­lás sze­rint a férfi 2022. év ápri­lis­ban Szek­szárd fő utcá­ján köz­le­ke­dett autó­val, ami­kor a rend­őrök ellen­őriz­ték. Az iga­zol­ta­tás során valót­la­nul a test­vé­re ada­ta­it dik­tál­ta be a rend­őrök­nek, amely alap­ján a test­vér ellen bün­te­tő­el­já­rás indult. A vád­lott a gya­nú­sí­tot­ti kihall­ga­tás során szin­tén a test­vé­ré­nek adta ki magát.

A nyo­mo­zás során kide­rült a vád­lott való­di sze­mély­azo­nos­sá­ga, vala­mint az, hogy koráb­ban eltil­tot­ták a jár­mű­ve­ze­tés­től, illet­ve, hogy kábí­tó­szert fogyasz­tott és tar­tott magánál.

A járá­si ügyész­ség - az alap­ügy­ben eltil­tás hatá­lya alat­ti jár­mű­ve­ze­tés és kábí­tó­szer bir­tok­lá­sá­nak miatt már nem jog­erő­sen elítélt - férfi ellen hamis vád bűn­tet­te és közokirat-hamisítás bűn­tet­te miatt emelt vádat.

A spe­ci­á­lis bűn­is­mét­lő, a bűn­cse­lek­mé­nye­ket fel­füg­gesz­tett sza­bad­ság­vesz­tés hatá­lya alatt elkö­ve­tő, jelen­leg más ügy­ben letar­tóz­ta­tás­ban lévő vád­lot­tal szem­ben az ügyész­ség bör­tön­bün­te­tés és köz­ügyek­től eltil­tás kisza­bá­sát indít­vá­nyoz­ta a Szek­szár­di Járásbíróságnál.