Főoldal » Hírek » Elütötte haragosának vele összetévesztett testvérét - a Somogy Megyei Főügyészség sajtóközleménye

A Somogy Megyei Főügyész­ség ember­ölés bűn­tet­té­nek kísér­le­te miatt nyúj­tott be vád­ira­tot azzal a fia­tal kül­föl­di állam­pol­gár fér­fi­val szem­ben, aki a vád sze­rint hara­go­sa báty­já­nak neki­ment az álta­la veze­tett kisteherautóval.

A vád sze­rint a vád­lott 2019-ben egy Barcs mel­let­ti falu­ban lakott együtt lány­test­vé­ré­vel és annak barát­já­val, aki­vel egy csa­lá­di vita kap­csán meg­rom­lott a viszonya.

A férfi 2019 szep­tem­be­ré­ben ott­ho­ná­nak utcá­já­ban köz­le­ke­dett 2310 kg saját töme­gű teher­gép­ko­csi­val, ami­kor ész­re­vet­te az úttest szé­lén álló és csa­lád­tag­ja­i­val beszél­ge­tő sér­tet­tet. Mivel a sér­tett hason­lí­tott öccsé­re, ezért a vád­lott azt hitte, hogy hara­go­sa áll az út mellett.

A ter­helt ekkor gázt adott, a jár­mű­vet a sér­tett felé kor­má­nyoz­ta, majd 52-55 km-es sebes­ség­gel elütöt­te. A sér­tett az ütkö­zés ere­jé­től közel 13 métert repül­ve az út mel­let­ti árok­ba zuhant, a vád­lott pedig autó­já­val egy sóder­ha­lom­nak ütkö­zött és az úttes­ten kereszt­ben állt meg (kép).

A sér­tett­nek az elütés követ­kez­té­ben 12 hét alatt gyó­gyu­ló töré­ses sérü­lé­sei kelet­kez­tek, azon­ban a jármű sebes­sé­gé­re és töme­gé­re tekin­tet­tel élet­ve­szé­lyes, vagy halá­los sérü­lé­se­ket is szen­ved­he­tett volna.

Az ügyész­ség a Kapos­vá­ri Tör­vény­szék­re benyúj­tott vád­ira­tá­ban vég­re­haj­tan­dó bör­tön­bün­te­tést és köz­ügyek­től eltil­tást indít­vá­nyo­zott a fér­fi­val szemben.

A fel­hasz­nált kép a nyo­mo­zó ható­ság szem­lé­je során készült.